Vragen over de gevolgen van stikstof-uitspraak Raad van State voor Gouda


26 juni 2019

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) en daarbij aangegeven waar het PAS strijdig is met de Europese regelgeving. Verder zijn de eerste vergunningen, die verleend waren op basis van het PAS, vernietigd en is de vergunningplicht voor het beweiden van vee en bemesten van grond opnieuw ingesteld.

De uitspraak treft voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen.
Nu er een streep door het PAS is gehaald, rijst de vraag hoe moet worden omgegaan met activiteiten die stikstof uitstoten, ook in en rond Gouda.

Naar aanleiding hiervan heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over de gevolgen van deze uitspraak voor Gouda en het Samenwerkingsverband Midden Holland. We vroegen onder meer of er al vergunningen zijn aangehouden en of er bestemmingsplannen op het gebied van wegenaanleg in de regio door zijn beïnvloed.