Tech­nische vragen n.a.v. Uitspraak RvS over PAS


Indiendatum: jun. 2019


Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”). Daarbij heeft de RvS de beantwoording van de prejudiciële vragen van het Hof van Justitie betrokken en aangegeven waar het PAS strijdig is met de Europese regelgeving. Verder zijn de eerste vergunningen, verleend op basis van het PAS, vernietigd en herleeft de vergunningplicht voor het beweiden van vee en bemesten van grond.

De uitspraak treft voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Nu er een streep door het PAS is gehaald, rijst de vraag hoe moet worden omgegaan met activiteiten die stikstof uitstoten.

Naar aanleiding van deze uitspraak zou de Partij voor de Dieren graag vernemen op welke wijze deze uitspraak Gouda treft, als ook het Samenwerkingsverband Midden Holland en de vergunningverlening door de ODMH. Wij hebben derhalve de volgende vragen:

1. Zijn er in Gouda vergunningen aangehouden door deze uitspraak? Zo ja, hoeveel en welke?
2. Zijn er in Gouda bestaande of op handen zijnde bestemmingsplannen die geraakt worden door deze uitspraak. Zo ja, hoeveel en welke?
3. Worden bestaande vergunningen of bestemmingsplannen voor wegenaanleg in de regio Midden Holland hierdoor geraakt? Zo ja, hoeveel en welke?
4. Worden vergunningen of bestemmingsplannen in behandeling voor wegenaanleg in de regio Midden Holland hierdoor geraakt? Zo ja, hoeveel en welke?
5. Worden andere bestaande of nieuwe vergunningen of bestemmingsplannen in de regio Midden Holland hierdoor geraakt? Zo ja, hoeveel en welke?
6. Wat betekent deze uitspraak voor toekomstige vergunningverlening en bestemmingsplan wijzigingen in Gouda?
8. Heeft deze uitspraak op een andere wijze toekomstige gevolgen voor Gouda?
9. Welke gevolgen heeft de uitspraak voor de ODMH?
10. Heeft deze uitspraak gevolgen voor de op handen zijnde werken aan de A12 en A20?

Alvast dank voor het antwoord.

Hartelijke groet,

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 17 sep. 2019

MEMO van het College n.a.v. onze vragen:

De Raad van State heeft bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als toetsingskader voor het verlenen van vergunningen onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Naar aanleiding van deze uitspraak is landelijk onduidelijkheid ontstaan over de voortgang van projecten en vergunningaanvragen, die mogelijk een toename van stikstofdepositie als gevolg hebben. In deze eerste informatiebrief over het PAS, worden de mogelijke gevolgen voor projecten en vergunningaanvragen in Gouda geschetst. Deze memo dient tevens als reactie op de technische vragen gesteld door de fractie van PvdD op 26 juni jl. In de bijgevoegde hand-out van de ODMH is de nodige achtergrondinformatie opgenomen.

Gevolgen projecten en vergunningaanvragen met korte doorlooptijd (< 2 maanden)
Op rijksniveau wordt gewerkt aan een perspectief dat duidelijkheid moet geven in de situatie die is ontstaan na de uitspraak van de Raad van State. Tot voor kort kon met het rekenmodel Aerius worden bepaald of een project onder de grenswaarde van stikstofdepositie blijft, gebaseerd op het PAS. Dit rekenmodel is nu offline gehaald. 1). Zonder het rekenmodel kan niet met zekerheid worden gezegd welke projecten directe gevolgen ondervinden van de uitspraak van de Raad van State. In het land zijn enkele grote projecten (zoals snelwegverbreding) vertraagd waarbij dit evident wel het geval is. Voor de meeste projecten is dit niet zo duidelijk. Daardoor is nog geen overzicht te geven van lokale en regionale projecten die vertraging oplopen, behalve waarover reeds is bericht in de media.

Tot op heden is geen noodzaak geweest om vergunningaanvragen in de gemeente Gouda op te schorten of aan te houden. Voor Goudse projecten wordt bij toetsing aan de Wet natuurbescherming (Wnb) gekeken naar de stikstofdepositie ten opzichte van de Natura2000-gebieden de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. De afstand tot deze gebieden is relatief groot. Van de vergunningaanvragen die nu in procedure zijn, zal een groot deel aan de “veilige kant” zitten. Dat wil zeggen dat geen toename van stikstofdepositie te verwachten is, ofwel de afstand tot stikstofgevoelige gebieden zo groot is dat de gevolgen verwaarloosbaar geacht worden.

In overleg met de betreffende initiatiefnemers en de ODMH zal per project worden bekeken wat de meest verstandige beslissing is. Ook bij projecten waarbij de stikstofdepositie verwaarloosbaar lijkt, kan namelijk sprake zijn van een procedureel risico. Bij twijfelgevallen kan door het opschorten van de vergunningaanvraag meer tijd worden genomen om onderzoek te doen of een nieuw landelijk rekenmodel af te wachten. De verwachting is dat het Rijk binnen enkele weken met meer informatie komt.

Gevolgen projecten en vergunningaanvragen met langere doorlooptijd (> 2 maanden)
De onduidelijkheid zoals hierboven omschreven geldt ook voor projecten met een langere doorlooptijd, bijvoorbeeld als eerst het bestemmingsplan moet worden aangepast. In het bestemmingsplan moet worden gemotiveerd dat de planologische mogelijkheden niet zorgen voor een overschrijding van de grenswaarde voor stikstofdepositie. In procedures met een langere doorlooptijd kan de planning ruimte geven om het onderwerp stikstof in een later stadium aan te vullen, zodat niet noodzakelijk van een vertraging sprake is. Momenteel wordt onderzocht of er procedures zijn waarbij de geplande besluitvorming wel moet worden uitgesteld.


Een complicerende factor voor procedures met een langere doorlooptijd, is de aangekondigde aanwijzing van Polder Stein als stikstofgevoelig gebied (zie ook bijgevoegde hand-out). Deze aanwijzing door het Rijk wordt tussen twee en zes maanden verwacht. Polder Stein ligt aan de oostkant van de Reeuwijkse Plassen. Door de ODMH wordt geadviseerd hier op te anticiperen, omdat dit gebied op een kortere afstand van Gouda ligt. Te verwachten valt dat projecten hierdoor eerder boven de grenswaarde voor stikstofdepositie uitkomen. Wat dit exact voor gevolgen heeft voor Goudse projecten, kan pas worden bepaald als een nieuw rekenmodel beschikbaar wordt gesteld.

Nadere informatie als meer bekend is
Als meer helderheid bestaat over het nieuwe rekenmodel, het advies van de commissie Remkes, en de gevolgen van het aanwijzen van Polder Stein als stikstofgevoelig gebied, dan zal uw raad hier nader over worden geïnformeerd. In het tweede ijkmoment van de P&C-cyclus zal worden meegenomen of de landelijke ontwikkelingen gevolgen hebben voor de geraamde legesinkomsten.Noot

1) Dit was het geval op het moment van schrijven. Per 16 september is de rekentool weer online gegaan. Op verzoek van de Tweede Kamer is het Adviescollege Stikstofproblematiek (ook bekend als “commissie Remkes”) gevraagd te adviseren over de wijze waarop toestemming kan worden verleend voor activiteiten die wel stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Dit advies wordt in de week van maandag 23 september verwacht. (brief van minister Schouten dd. 13 september 2019).