Tech­nische vragen n.a.v. Uitspraak RvS over PASOp 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”). Daarbij heeft de RvS de beantwoording van de prejudiciële vragen van het Hof van Justitie betrokken en aangegeven waar het PAS strijdig is met de Europese regelgeving. Verder zijn de eerste vergunningen, verleend op basis van het PAS, vernietigd en herleeft de vergunningplicht voor het beweiden van vee en bemesten van grond.

De uitspraak treft voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Nu er een streep door het PAS is gehaald, rijst de vraag hoe moet worden omgegaan met activiteiten die stikstof uitstoten.

Naar aanleiding van deze uitspraak zou de Partij voor de Dieren graag vernemen op welke wijze deze uitspraak Gouda treft, als ook het Samenwerkingsverband Midden Holland en de vergunningverlening door de ODMH. Wij hebben derhalve de volgende vragen:

1. Zijn er in Gouda vergunningen aangehouden door deze uitspraak? Zo ja, hoeveel en welke?
2. Zijn er in Gouda bestaande of op handen zijnde bestemmingsplannen die geraakt worden door deze uitspraak. Zo ja, hoeveel en welke?
3. Worden bestaande vergunningen of bestemmingsplannen voor wegenaanleg in de regio Midden Holland hierdoor geraakt? Zo ja, hoeveel en welke?
4. Worden vergunningen of bestemmingsplannen in behandeling voor wegenaanleg in de regio Midden Holland hierdoor geraakt? Zo ja, hoeveel en welke?
5. Worden andere bestaande of nieuwe vergunningen of bestemmingsplannen in de regio Midden Holland hierdoor geraakt? Zo ja, hoeveel en welke?
6. Wat betekent deze uitspraak voor toekomstige vergunningverlening en bestemmingsplan wijzigingen in Gouda?
8. Heeft deze uitspraak op een andere wijze toekomstige gevolgen voor Gouda?
9. Welke gevolgen heeft de uitspraak voor de ODMH?
10. Heeft deze uitspraak gevolgen voor de op handen zijnde werken aan de A12 en A20?

Alvast dank voor het antwoord.

Hartelijke groet,

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda