Vragen over het regionaal loket vermoeden zorg­fraude


Indiendatum: 9 sep. 2020

Aan het college van B&W

Betreft: schriftelijke vragen over het regionaal loket vermoeden zorgfraude

Geacht college van B&W,

Conform artikel 39 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van GroenLinks en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

In de regionale bladen is vorige week het bericht verschenen dat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Gouda een nieuw digitaal meldpunt “vermoeden zorgfraude” hebben gestart. In deze berichtgeving wordt veelvuldig het voorbeeld van de bewust frauderende PGB-houder opgevoerd. Bijvoorbeeld: “Een budget om zorg mee in te kopen (pgb) met als doel lekker op vakantie te kunnen” is de openingszin van het artikel in AD (editie Gouda), 5.09.2020, .door ChristenUnie Gouda op Twitter geplaatst.

  1. Bent u het met de fracties van GroenLinks en PvdD eens dat deze wijze van berichtgeving een onwenselijke, negatieve uitstraling geeft op de regeling Persoonsgebonden budget en op de mensen die daar gebruik van maken?
  2. Bent u bereid om openlijk afstand te nemen van de tendentieuze teneur in de regionale berichtgeving die PGB-houders wegzet als sjoemelaars en fraudeurs?
  3. Zo ja, welke acties zal het college daartoe ondernemen?
  4. Zou het misschien een goed idee zijn om een positieve informatie- en voorlichtingscampagne te starten over nut en noodzaak van PGB? Een campagne die de problemen en de veerkracht belicht van PGB-houders, mensen die veelal levensbreed en levenslang te maken hebben met ernstige beperkingen en die desondanks zoveel mogelijk de regie op eigen leven blijven voeren? Gouwenaars voor wie PGB een uitkomst en noodzaak is.

Ondergetekenden verzoeken om een mondelinge beantwoording van de vragen tijdens de aankomende raadsvergadering.

Ingediend door:

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren

Annemiek Mul - GroenLinks