Tech­nische vragen Van Bergen IJzen­doornpark (vervolg)


Indiendatum: jun. 2019

Beste collega’s,

Op 13 december 2018 hebben de Partij voor de Dieren Gouda en de CU art 38 vragen gesteld over het onderhoud en de toekomst van het Van Bergen IJzendoorpark.

Wij zouden graag de volgende vervolgvragen stellen:

1. Is het kleinschalig onderhoud gericht op de achterstanden die door de bewoners werden gemeld aan de gemeente inmiddels verricht?

2. Heeft het College tussen 13 december 2018 en 26 juni 2019 nog nieuwe klachten ontvangen van inwoners? Zo ja, hoeveel en welke?

3. Wordt overig kleinschalig onderhoud nogal altijd volgens de CROW-norm B verricht?

4. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de lange termijnmaatregelen uit het ‘maatregelenplan’ uit 2011?

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het park? Worden er inmiddels ook andere alternatieven dan ‘ophogen van het park’ in ogenschouw genomen?

Hartelijke groet, ook namens Christiaan Quik,

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 11 jul. 2019

1. Is het kleinschalig onderhoud gericht op de achterstanden die door de bewoners werden gemeld aan de gemeente inmiddels verricht?

Zoals in de beantwoording eerder aangegeven is kleinschalig (dagelijks) onderhoud is een continu proces wat het hele jaar doorloopt. De afgelopen periode hebben wij net als op andere plekken binnen de gemeente Gouda bomen vervangen, de ontbrekende beplanting aangevuld en het gazon hersteld. Dit in overleg en afstemming van het wijkteam Nieuwe Park.

2. Heeft het College tussen 13 december 2018 en 26 juni 2019 nog nieuwe klachten ontvangen van inwoners? Zo ja, hoeveel en welke?

Het wijkteam heeft enkele aandachtspunten aangegeven met betrekking tot het beheer en onderhoud. Het ging hier om een verzoek voor het snoeien van beplanting en het aanvullen van de grond naast de beschoeiing. Dit laatste staat ingepland voor uitvoering.

3. Wordt overig kleinschalig onderhoud nogal altijd volgens de CROW-norm B verricht?

Ja.

4. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de lange termijnmaatregelen uit het‘maatregelenplan’ uit 2011?

Op basis van de cultuurhistorische analyse uit 2011 is in overleg met de Groencommissie van het wijkteam een maatregelenplan opgesteld. De korte termijnmaatregelen uit dit plan zijn in 2013-2014 grotendeels uitgevoerd, ten laste van het toen beschikbare ISV-budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Mocht er extra budget beschikbaar komen dan kunnen ook de lange termijnmaatregelen uitgevoerd worden. De uitwerking hiervan zal in samenwerking met bewoners worden gedaan. Zie verder vraag 5.

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het park? Worden er inmiddelsook andere alternatieven dan ‘ophogen van het park’ in ogenschouw genomen?

De paden in het van Bergen IJzendoornpark naderen het ingrijpmoment voor ophoging. Het ingrijpmoment is vooralsnog 2022. Bij de tweejaarlijkse hoogtemeting (in 2020) wordt bekeken of er nog sprake is van zetting.

Zoals in het beheerplan Groot onderhoud en vervangingsonderhoud staat aangegeven wordt alleen groen direct aansluitend aan wegophogingen opgehoogd en is niets opgenomen voor op zichzelf staande groenrenovaties. Bij het reguliere vervangingsbudget wordt dus wel rekening gehouden met ophoging van de laagst liggende paden en het direct aanliggende groen. Aanpak van het gehele park is vanuit het reguliere budget niet mogelijk. Overigens zal aanpakken van de bodemdaling door ophoging van het maaiveld leiden tot afsterven van vele, zo niet alle bomen. Daardoor is aanpak van bodemdaling niet eenvoudig.

In het coalitieakkoord is voor 2021 en 2022 budget gereserveerd voor kwaliteitsverbetering van bestaand groen, er is echter nog geen keuze gemaakt welk(e) park(en) hiervoor aangepakt worden. Allereerst zal geïnventariseerd worden welke verbeteringswensen er zijn. Daarna kan een keuze gemaakt worden welke wensen gerealiseerd kunnen worden.