Tech­nische vragen over de herziening van het Uitstal­lings­beleid


Indiendatum: jul. 2019

  1. Klopt het dat het College bestaande uitstallingsvergunningen voor onbepaalde tijd van individuele ondernemers eenzijdig heeft aangepast aan het herziene Uitstallingsbeleid?
  2. Zo ja, bij hoeveel ondernemingen is dat gebeurd?
  3. En bij hoeveel ondernemingen specifiek in de Lange Groenendaal?
  4. Op basis van welke wettelijke grondslag heeft het College het recht om eenzijdig bestaande uitstalvergunningen aan te passen aan het herziene uitstallingsbeleid?
  5. En op basis van welke grondslagen nog meer?
  6. Welk beleid is er in de Lange Groenendaal op het gebied van brandveiligheid?
  7. Is het straatmeubilair in de Lange Groenendaal zodanig geplaatst dat dit voldoet aan deze brandveiligheidsvereisten?

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 19 jul. 2019

Klopt het dat het College bestaande uitstallingsvergunningen voor onbepaalde tijd van individuele ondernemers eenzijdig heeft aangepast aan het herziene Uitstallingsbeleid?

Ja, dat klopt, maar wel met de belangrijke kanttekening dat aan de betreffende ondernemers een redelijke overgangstermijn is gegeven.

Zo ja, bij hoeveel ondernemingen is dat gebeurd?

4 winkels. Waarvan bij het opstellen van het beleid slechts 2 winkels een vergunning hadden voor een uitstalling die te groot was volgens de nieuwe regeling. De meeste winkels vielen echter al binnen de nieuwe regels of konden met een kleine aanpassing voldoen aan de nieuwe regels.

En bij hoeveel ondernemingen specifiek in de Lange Groenendaal?

1 winkel.

Op basis van welke wettelijke grondslag heeft het College het recht om eenzijdig bestaande uitstalvergunningen aan te passen aan het herziene uitstallingsbeleid?

Indien ondernemers in het bezit zijn van een uitstalvergunning voor onbepaalde tijd, wil dat niet zeggen dat deze ook tot in de eeuwigheid geldig is. Het college is bevoegd op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) nieuwe beleidsregels vast te stellen. Deze nieuwe regels gelden op grond van 3:40 en 3:42, tweede lid Awb nadat deze op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt, waarbij in de regeling zelf een concrete datum van inwerkingtreding kan zijn bepaald. In dit geval zijn per 1 januari 2018 de nieuwe regels voor de uitstallingen in het kernwinkelgebied in werking getreden. Daarbij is in de beleidsregels zelf nader bepaald wat de gevolgen van de nieuwe regels zijn voor bestaande vergunninghouders. In dit geval is in artikel 6 van de Regeling uitstallingen kernwinkelgebied Gouda bepaald dat bestaande vergunningen uiterlijk geldig zijn tot 1 juli 2018. Het college heeft derhalve bestaande vergunninghouders niet direct de nieuwe regels voor uitstallingen opgelegd, maar voorzien in een overgangsregeling waarbinnen bestaande vergunninghouders de tijd hebben gekregen hun uitstallingen te laten voldoen aan de nieuwe beleidsuitgangspunten.

In het licht van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals die op het handelen van bestuursorganen van toepassing zijn acht het college dit een zorgvuldige manier van handelen. Op 4 maart 2018 zijn de ondernemers nog extra gewezen op het feit dat nog niet iedereen in het kernwinkelgebied zijn uitstalling geplaatst of aangepast had aan de nieuwe regels. Ook is toen nogmaals aangegeven dat voor ondernemers die in het bezit zijn van een uitstalvergunning een overgangsperiode geldt tot uiterlijk 1 juli 2018.

En op basis van welke grondslagen nog meer?

Zie het antwoord op vraag 4.

Welk beleid is er in de Lange Groenendaal op het gebied van brandveiligheid?

Er is geen specifiek beleid opgesteld ten aanzien van brandveiligheid voor de Lange Groenendaal. Ten aanzien van de brandveiligheid is bij het maken van de nieuwe regels advies ingewonnen van Brandweer Hollands Midden. Om die reden zijn de volgende eisen opgenomen in de regels:

  • In iedere straat in het centrum moet 3,5 meter vrij blijven voor hulpverleningsvoertuigen.
  • Rondom brandkranen moet een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn.
  • Deuren van ingangen van woningen dienen altijd vrij te blijven.

Is het straatmeubilair in de Lange Groenendaal zodanig geplaatst dat dit voldoet aan deze brandveiligheidsvereisten?

Ja.