Tech­nische vragen over baggeren en schonen opper­vlak­te­water in Gouda 2019


Indiendatum: jul. 2019

Wat betreft het baggeren en schonen van oppervlaktewater en sloten in de gemeente Gouda in 2019 hebben wij de volgende vragen:

  1. Op welke data en in welke periode worden oppervlaktewater en sloten in Gouda geschoond in 2019. Wat is de planning en waar zal worden gewerkt?
  2. Wie voeren de werken uit voor de gemeente, wie controleert de werken en hoe vindt deze controle plaats (bv. vanaf het bureau, ter plekke)?
  3. Zorgt het college er nu al voor afspraken om het schonen bv uit te stellen, mochten de weersomstandigheden en/of de watertemperatuur daartoe aanleiding gaan geven?
  4. Hoe ernstig is de vissensterfte in 2018 in Gouda geweest?
  5. Was deze erger dan normaal als gevolg van de droogte in 2018? Waar vond eventuele vissterfte plaats?
  6. Hoe hing eventuele vissensterfte samen met het beleid van het Hoogheemraadschap om extra water in te laten bij het boezemgemaal van Gouda?
  7. Naast het schonen van de wateren is botulisme een andere ernstige bedreiging voor dieren en deze ziekte heeft ‘profijt’ van zomerwarmte. Worden er maatregelen door het college genomen om botulisme zoveel mogelijk te voorkomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  8. Heeft de gemeente contact met het Hoogheemraadschap over hun planning en uitvoering het schonen of baggeren van sloten en de eventuele nadelige gevolgen voor flora en fauna? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 25 jan. 2020

1. Op welke data en in welke periode worden oppervlaktewater en sloten in Gouda geschoond in 2019. Wat is de planning en waar zal worden gewerkt?

Het onderhoud van watergangen en vijvers wordt uitgevoerd vanaf de oever met een kraan of tractor. Vanaf het water gebeurt dit met speciale maaiboten. Eventueel wordt er in fases schoongemaakt zodat flora en fauna optimale overlevingskansen hebben. Het vrijkomende materiaal blijft enige tijd aan de kant liggen. Dit is vooral bedoeld om de amfibieën en andere dieren de kans te geven om terug te keren in het water. Dit wordt gedaan in de periode september / oktober.

2. Wie voeren de werken uit voor de gemeente, wie controleert de werken en hoe vindt deze controle plaats (bv. vanaf het bureau, ter plekke)?

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer conform de RAW-raamovereenkomst Onderhoud Gras en Water. Controle vindt in eerste instantie plaats door de toezichthouder van de Gemeente Gouda, buiten in het veld. Daarnaast schouwen de hoogheemraadschappen. Wanneer het Hoogheemraadschap het uitgevoerde onvoldoende vinden dan worden wij aangeschreven en vindt herstel plaats door de aannemer. Controle vindt dan wederom plaats door de toezichthouder van de Gemeente Gouda.

3. Zorgt het college er nu al voor afspraken om het schonen bv uit te stellen, mochten de weersomstandigheden en/of de watertemperatuur daartoe aanleiding gaan geven?

In principe staan er vaste uitvoeringstijden voor het uitvoeren van het werk. Mocht het erg warm zijn in het najaar dan wordt het werk, in overleg met de stadsecoloog, zo nodig uitgesteld.

4. Hoe ernstig is de vissensterfte in 2018 in Gouda geweest?

In 2018 zijn door de Dierenambulance in de gemeente Gouda 46 dode vissen opgehaald.

5. Was deze erger dan normaal als gevolg van de droogte in 2018? Waar vond eventuele vissterfte plaats?

Dit is een normale hoeveelheid in een jaar. Het gaat om 22 verschillende locaties.

6. Hoe hing eventuele vissensterfte samen met het beleid van het Hoogheemraadschap om extra water in te laten bij het boezemgemaal van Gouda?

Hier is geen verband geconstateerd.

7. Naast het schonen van de wateren is botulisme een andere ernstige bedreiging voor dieren en deze ziekte heeft ‘profijt’ van zomerwarmte. Worden er maatregelen door het college genomen om botulisme zoveel mogelijk te voorkomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

De maatregelen die Gouda zelf kan nemen zijn beperkt. Het inlaten van vers water is van belang. Dit is de verantwoordelijkheid van de Hoogheemraadschappen als waterkwaliteitsbeheerders.