Tech­nische vragen nav vacature voor vogel verstoorder


Indiendatum: mei 2018

Bijgaand onze vragen over de vacature voor een Controleur Ecologie wiens taak het is vogels te verstoren

 1. Gaat het hier om een vacature voor een gemeentelijke organisatie, een gemeenschappelijke regeling, zoals de ODMH of een project waar de gemeente subsidie voor verleent of op andere wijze financieel betrokken is? Zo ja, welke?
 2. Gaat het om een bouwproject waar de gemeente bij betrokken is of partner is, zoals Westergouwe? Zo ja, welke?
 3. Gaat het hier om activiteiten die in strijd zijn met de nieuwe wet Natuurbescherming, waarbij het opzettelijk verstoren van vogels niet is toegestaan en er een zorgplicht voor wilde dieren is vastgelegd?
Geachte raadsleden

Hierbij ontvangt u een afschrift van de antwoorden technische vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over een vacature van het Projectbureau Westergouwe


 1. Gaat het hier om een vacature voor een gemeentelijke organisatie, een gemeenschappelijke regeling, zoals de ODMH of een project waar de gemeente subsidie voor verleent of op andere wijze financieel betrokken is? Zo ja, welke?
  Antwoord: Deze vacature is opgesteld door het Project Bureau Westergouwe (PBW). Dit Projectbureau is een samenwerkingsverband waarin de gemeente voor 50% participeert.
 2. Gaat het om een bouwproject waar de gemeente bij betrokken is of partner is, zoals Westergouwe? Zo ja, welke?
  Antwoord: Westergouwe.
 3. Gaat het hier om activiteiten die in strijd zijn met de nieuwe wet Natuurbescherming, waarbij het opzettelijk verstoren van vogels niet is toegestaan en er een zorgplicht voor wilde dieren is vastgelegd?
  Antwoord: Nee, de ecologische werkzaamheden van het PBW zien er juist op dat er geen strijd ontstaat met enige wet- en/of regelgeving. Het PBW tracht -namens haar opdrachtgevers- de bouwlocatie broedvrij te houden zodat er nimmer sprake is van verstoring. Zij doet dit op basis van een Ecologisch werkprotocol waar door meerdere ecologen mee ingestemd is. De ecoloog van het PBW inspecteert de bouwlocatie minimaal eens per week en wordt meteen ingeroepen zodra er sprake is van een situatie die mogelijk verstorend zou kunnen zijn voor vogels die desondanks nestelen. Zodra hiervan sprake is worden de instructies van de ecoloog strikt opgevolgd.