Art. 38 vragen Verplaatsing markt op 23 juni 2018


Indiendatum: mrt. 2018

Vragen op intitiatief van SGP - mede ondertekend door Partij voor de Dieren.

Vanwege de festiviteiten van Roze zaterdag op 23 juni 2018, heeft het college toegezegd een vergunning te willen afgegeven om deze festiviteiten op de Markt te laten plaatsvinden. De marktondernemers is door het college meegedeeld dat ze moeten uitwijken naar Klein - Amerika.

Daarom stelt de SGP, mede namens GBG, SP, Gouda50+, VVD en PvdD, de volgende vragen:

1. Deelt het college onze mening dat de zaterdagmarkt belangrijk is voor Gouda? Is het college ook van mening dat we de jarenlange bereidwilligheid van de marktondernemers om uit te wijken voor de kermis en ijsbaan moeten waarderen?

2. Welke toezeggingen zijn er gedaan aan de organisatoren van Roze zaterdag ten aanzien van het gebruik van de Markt en het Stadhuis? Is het juist dat de vergunning nog niet is verleend?

3. Kan het college aangeven of er, vóórdat er een toezegging werd gedaan aan Gouda Roze, overleg heeft plaatsgevonden met de marktondernemers? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg (welke afspraken, inkomstvermindering, tegemoetkoming e.d.)? Wat is de reactie geweest van de marktondernemers?

4. Als er vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden, wat is daarvan de reden?

5. Het college heeft de bevoegdheid om bij bijzondere gebeurtenissen de markt ‘te verplaatsen’. Is dit voor het college een bij zondere gebeurtenis en wat zijn daarvoor de criteria?

6. Waarom lijkt de rekening volledig bij de ondernemers te worden gelegd? Waarom heeft het college niet gezorgd voor een compromis (waartoe de markt ondernemers bereid waren) door bijvoorbeeld de markt eerder te laten stoppen en het programma van Roze zaterdag later te starten?

7. Is het college zich bewust dat het verplaatsen naar Klein-Amerika voor de marktondernemers leidt tot forse inkomstendervingen?

8. Op welke wijze denkt het college de ondernemers van de warenmarkt alsnog tegemoet te komen?

9. Hoe denkt het college het vertrouwen van de marktondernemers te herstellen?

10. Nu bekend is geworden dat op deze zaterdag geen treinen rijden en er naar verwachting veel mensen per auto komen, hoe denkt het college een verkeerschaos te voorkomen?

11. Realiseert het college zich dat de verplaatsing van de markt naar Klein-Amerika leidt tot nog minder (camper)parkeerplaatsen? Hoe gaat het college de verwachte parkeerproblemen voorkómen?

SGP: Harold Hooglander
GBG: Jan de Koning
SP: Lenny Roelofs
Gouda50+: Astrid van Eersel – Bezemer
VVD: Jasper Grootveld

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 29 mei 2018

1. Deelt het college onze mening dat de zaterdagmarkt belangrijk is voor Gouda? Is het college ook van mening dat we de jarenlange bereidwilligheid van de marktondernemers om uit te wijken voor de kermis en ijsbaan moeten waarderen?

De Goudse warenmarkten hebben een lange geschiedenis en leveren een belangrijke bijdrage aan aantrekkingskracht van de historische binnenstad. De warenmarkt is op donderdag en zaterdag de hoofdgebruiker van de Markt en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de lokale economie.

De warenmarkt is daarmee voor Gouda van groot belang. De bereidheid van de warenmarkt om uit te wijken voor de kermis, waardeert het college uiteraard. Voor de ijsbaan is de markt nog nooit verplaatst. Tot op heden is het gelukt om de ijsbaan en de warenmarkt te combineren.

2. Welke toezeggingen zijn er gedaan aan de organisatoren van Roze zaterdag ten aanzien van het gebruik van de Markt en het Stadhuis? Is het juist dat de vergunning nog niet is verleend?

Antwoord: Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar door de subsidietoekenning aan Roze Zaterdag is de gemeente Gouda natuurlijk wel reeds bestuurlijk gecommitteerd. Er is nog geen vergunning verleend. We zijn in afwachting van het advies van de hulpdiensten.

3. Kan het college aangeven of er, vóórdat er een toezegging werd gedaan aan Gouda Roze, overleg heeft plaatsgevonden met de marktondernemers? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg (welke afspraken, inkomstvermindering, tegemoetkoming e.d.)? Wat is de reactie geweest van de marktondernemers?

Antwoord: Er is ter voorbereiding van de evenementenvergunning enkele keren overleg geweest. De marktondernemers zijn niet gelukkig met het feit dat zij van de Markt zouden moeten wijken.

4. Als er vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden, wat is daarvan de reden?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3

5. Het college heeft de bevoegdheid om bij bijzondere gebeurtenissen de markt ‘te verplaatsen’. Is dit voor het college een bijzondere gebeurtenis en wat zijn daarvoor de criteria?

Antwoord: Roze Zaterdag is een evenement met landelijke (media)uitstraling. Dit is in de toelichting op de Marktverordening genoemd als voorbeeld voor een bijzonder evenement waarbij het college kan kiezen voor het verplaatsen (of zelfs afgelasten) van de warenmarkt. Verder wordt in de Marktverordening aangegeven dat verplaatsing naar Klein Amerika tot een minimum beperkt moet blijven, dit om de vitaliteit en de continuïteit van de warenmarkt te kunnen waarborgen. Sinds de landelijke intocht van Sinterklaas in december 2014 is dit het eerste bijzondere evenementen waarbij de warenmarkt moet worden verplaatst. Het college meent dat de continuïteit niet in gevaar komt, als bijna vier jaar later de warenmarkt weer moet worden verplaatst, vanwege een ander bijzonder evenement.

6. Waarom lijkt de rekening volledig bij de ondernemers te worden gelegd? Waarom heeft het college niet gezorgd voor een compromis (waartoe de marktondernemers bereid waren) door bijvoorbeeld de markt eerder te laten stoppen en het programma van Roze zaterdag later te starten?

Antwoord: De mogelijkheid om de warenmarkt door te laten gaan is uitdrukkelijk onderzocht, onder meer ook door de warenmarkt alleen in de ochtend te laten doorgaan. De hulpdiensten hebben in hun advies aangegeven dat daarmee de veiligheid onvoldoende kan worden gewaarborgd. Dit heeft onder andere ook te maken met het feit dat de activiteiten rond Roze Zaterdag zich naast de Markt ook op andere plekken in de stad richten. Alles overwegende, inclusief de commerciële belangen van de marktondernemers, is er voor gekozen de markt wel door te laten gaan, maar op Klein Amerika in plaats van op de Markt.

7. Is het college zich bewust dat het verplaatsen naar Klein Amerika voor de marktondernemers leidt tot forse inkomstendervingen?

Antwoord: Het college realiseert zich dat Klein Amerika mogelijk minder consumenten trekt dan de Markt. Zoals in het antwoord op vraag 5 reeds is aangegeven, komt de continuïteit van de warenmarkt daarmee niet in gevaar.

8. Op welke wijze denkt het college de ondernemers van de warenmarkt alsnog tegemoet te komen?

Antwoord: Er wordt gehandeld overeenkomstig de voorschriften in de Marktverordening. Dit is – behalve de jaarlijkse kermis- sinds de landelijke intocht van Sinterklaas in 2014 het eerste bijzondere evenement waarvoor de warenmarkt moet worden verplaatst. Het college ziet onder deze omstandigheden geen aanleiding om de ondernemers tegemoet te komen. Het college ondersteunt de markt wel met communicatiemiddelen om consumenten er op te wijzen dat de warenmarkt op Klein Amerika plaatsvindt. Ook met Stichting Roze Zaterdag wordt hierover gesproken.

9. Hoe denkt het college het vertrouwen van de marktondernemers te herstellen?

Antwoord: Het college hecht er aan om een goede relatie met de warenmarkt te onderhouden. Het college zal daarom op korte termijn in overleg met de markt een protocol opstellen over de werkwijze en de onderlinge communicatie bij evenementen.

10. Nu bekend is geworden dat op deze zaterdag geen treinen rijden en er naar verwachting veel mensen per auto komen, hoe denkt het college een verkeerschaos te voorkomen?
11. Realiseert het college zich dat de verplaatsing van de markt naar Klein Amerika leidt tot nog minder (camper)parkeerplaatsen? Hoe gaat het college de verwachte parkeerproblemen voorkómen?

Antwoord op vraag 10 en 11: De organisatie van Roze Zaterdag heeft samen met een gespecialiseerd verkeersbureau een Mobiliteitsplan opgesteld. Daarin is meegenomen dat er op die dag geen treinen rijden. In dit plan is aangegeven hoe de organisatie omgaat met de verwachte hogere parkeerdruk, hoe bezoekers naar gratis parkeervoorzieningen (bijv. Groenheuvel, Goudse Poort – niet Klein Amerika dus) worden geleid en waar pendelbussen worden ingezet. De NS heeft een vervangende dienstregeling met bussen. In een gezamenlijk overleg met de Organisatie, gemeente en NS is dit vervangend vervoer uitgebreid besproken. De NS heeft aangegeven dat zij, op basis van hun brede ervaringen met vorige edities van Roze Zaterdag en buitendienststellingen, voldoende middelen ter beschikking heeft om het aanbod van reizigers te verwerken.