Artikel 38 vragen Van Bergen IJzen­doornpark


Indiendatum: dec. 2018

Geacht college,

In het najaar van 2018 bracht een kleine delegatie van de Raad een bezoek aan het Van Bergen IJzendoornpark. Met bewoners en leden van het wijkteam hebben we een aantal problemen in het park besproken en de rondleiding daarbij was zeer verhelderend. Zo waren bijvoorbeeld de sporen van schade door onderhoud duidelijk zichtbaar.

Ook is er gesproken over het niet nakomen van afspraken over klein onderhoud en het uitblijven van groot onderhoud. Dit laatste houdt tevens verband met een andere grote uitdaging van het park: het historisch aangezicht staat onder druk door de combinatie van bodemverzakking en klimaatverandering. Moet er een ander soort park komen of niet?

Tot slot is de volière bezocht. Deze is in zeer slechte conditie en het dierenwelzijn wordt bedreigd. Terwijl deze inmiddels een stageplaats is voor MBO-leerlingen en een opvangplek voor gevonden en afgestane vogels. Ook de Dierenambulance Gouda plaatst er af en toe gevonden vogels.

Het verslag van het bezoek is als bijlage bijgesloten, evenals het overzicht van klein onderhoud zoals dit afgesproken is door de gemeente met het wijkteam. Beide bestanden zijn samengevoegd tot één PDF.

Dit bezoek en vervolgoverleg met een aantal betrokkenen geeft de Partij voor de Dieren Gouda en de ChristenUnie Gouda aanleiding tot de volgende artikel 38 vragen:

  1. Deelt het college de zorgen omtrent de condities en staat van onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark?
  2. Hoe waardeert het college het voortbestaan van en investeringen in reeds bestaand groen, zoals het park, ten opzichte van investeringen in ‘nieuw groen’?
  3. Gaat het college er zorg voor dragen dat het kleinschalig onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark voor de zomer van 2019 is uitgevoerd? In het geval dit niet gebeurt, ontvangen we graag een toelichting waarom niet.
  4. Is het College bereid om op korte termijn, in samenwerking met de bewoners, een toekomstvisie op te gaan stellen voor het park en het behoud ervan?
  5. Is het College voornemens om in samenhang met de toekomstvisie maatregelen m.b.t. grootschalig onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark uit te voeren en om te investeren in een herbeplantingsplan? Zo nee, waarom niet?
  6. In hoeverre wordt door het College nu al rekening gehouden met de kosten voor het groot onderhoud en het aanpakken van de bodemdaling van het park in de komende jaren?
  7. Gaat het College met de inwoners van het park ervoor zorgen dat er een oplossing komt voor achterstallig onderhoud van de volière of, wordt er indien nodig, een nieuwe volière, gebouwd?
  8. Is het College bereid om mede in het licht van de verplichtingen die de gemeente heeft bij de opvang van (zwerf)dieren en vanuit de zorgplicht voor dieren op structurele basis een bijdrage te gaan leveren aan de volière?

Namens de fracties van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie,

Met vriendelijk groet,

Beatrijs Lubbers, Raadslid Partij voor de Dieren Gouda
Christiaan Quik, Raadslid ChristenUnie Gouda

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 8 jan. 2019

1. Deelt het college de zorgen omtrent de condities en staat van onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark?

Het college deelt de zorgen omtrent de condities en staat van het onderhoud van het van Bergen IJzendoornpark. Maar deze zorg betreft meerdere parken en groengebieden in Gouda. In het coalitieakkoord is daarom aangegeven dat we de komende coalitieperiode beginnen met het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande groen, zowel in parken als in relatie tot het reguliere onderhoud van de openbare ruimte. Hiervoor is in 2021 €0,5 miljoen en in 2022 €1 miljoen gereserveerd. In het kader voor de begroting 2018-2022 is verder aangegeven dat daarmee op minstens twee nog te benoemen locaties wordt geïnvesteerd in bestaand groen. Welke locaties dit betreft is nog niet besloten.

2. Hoe waardeert het college het voortbestaan van en investeringen in reeds bestaand groen, zoals het park, ten opzichte van investeringen in ‘nieuw groen’?

Zowel bestaand als nieuw groen zijn van belang voor de leefbaarheid van de stad. Nieuw groen is bovendien van belang uit het oogpunt van klimaatadaptatie. Zoals bekend bij de raad zijn niet alle wijken in Gouda ruim voorzien met parken of ander openbaar groen.

3. Gaat het college er zorg voor dragen dat het kleinschalig onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark voor de zomer van 2019 is uitgevoerd? In het geval dit niet gebeurt, ontvangen we graag een toelichting waarom niet.

Kleinschalig (dagelijks) onderhoud is een continu proces. Gedurende het jaar wordt er geschoffeld, gemaaid, gesnoeid en dergelijke. Ook worden de dode planten vervangen (inboeten) in het plantseizoen (najaar). Dit alles wordt uitgevoerd op beeldkwaliteit, waardoor aan de afgesproken kwaliteit B(CROW) wordt voldaan.

4. Is het College bereid om op korte termijn, in samenwerking met de bewoners, een toekomstvisie op te gaan stellen voor het park en het behoud ervan?

Op basis van de cultuurhistorische analyse uit 2011 is in overleg met de Groencommissie van het wijkteam een maatregelenplan opgesteld. De korte termijnmaatregelen uit dit plan zijn in 2013- 2014 grotendeels uitgevoerd, ten laste van het toen beschikbare ISV-budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Mocht er extra budget beschikbaar komen (zie vraag 1) dan kunnen ook de lange termijnmaatregelen uitgevoerd worden. De uitwerking hiervan zal in samenwerking met bewoners worden gedaan.

5. Is het College voornemens om in samenhang met de toekomstvisie maatregelen m.b.t. grootschalig onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark uit te voeren en om te investeren in een herbeplantingsplan? Zo nee, waarom niet?

In het coalitieakkoord is budget gereserveerd voor kwaliteitsverbetering van bestaand groen, er is echter nog geen keuze gemaakt welk(e) park(en) hiervoor aangepakt worden. Het budget is onvoldoende om een locatie zoals van Bergen IJzendoornpark of Houtmanplantsoen volledig aan te pakken. Bovendien heeft het college de wens om de investering te gebruiken voor verbetering van groenkwaliteit op meerdere locaties in de gehele stad.

Allereerst zal geïnventariseerd worden welke verbeteringswensen er zijn. Daarna kan een keuze gemaakt worden welke wensen gerealiseerd kunnen worden. Het van Bergen IJzendoornpark heeft hoge prioriteit.

6. In hoeverre wordt door het College nu al rekening gehouden met de kosten voor het groot onderhoud en het aanpakken van de bodemdaling van het park in de komende jaren?

De paden in het van Bergen IJzendoornpark naderen het ingrijpmoment voor ophoging. Zoals in het beheerplan Groot onderhoud en vervangingsonderhoud staat aangegeven wordt alleen groen direct aansluitend aan wegophogingen opgehoogd en is niets opgenomen voor op zichzelf staande groenrenovaties. Bij het reguliere vervangingsbudget wordt dus wel rekening gehouden met ophoging van de laagst liggende paden en het direct aanliggende groen. Aanpak van het gehele park is vanuit het reguliere budget niet mogelijk. Overigens zal aanpakken van de bodemdaling door ophoging van het maaiveld leiden tot afsterven van vele, zo niet alle bomen. Daardoor is aanpak van bodemdaling niet eenvoudig.

7. Gaat het College met de inwoners van het park ervoor zorgen dat er een oplossing komt voor achterstallig onderhoud van de volière of, wordt er indien nodig, een nieuwe volière, gebouwd?

Het college waardeert de inzet van de vrijwilligers die zich inzetten voor de volière; dankzij deze vrijwilligers is de volière behouden. Bij de begroting 2015 - 2018 heeft de gemeenteraad een bezuiniging op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte doorgevoerd. Omdat het in stand houden van een volière geen gemeentelijke kerntaak is, is onder andere besloten de financiering van de volière te stoppen. Wijkteam Nieuwe Park heeft toen besloten het beheer van de volière over te nemen. Met het wijkteam is een overeenkomst afgesloten. Hierin is onder andere afgesproken dat het wijkteam alle financiële verantwoordelijkheden op zich neemt.

In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de wijkteams met betrekking tot beleidsopgaven rondom veiligheid, leefbaarheid, energietransitie en groen. Ook de volière kan worden gefinancierd vanuit dit budget, als bijdragen aan leefbaarheid van de wijk. Indien nodig kan een aanvullende aanvraag bij de GoudApot worden gedaan.

8. Is het College bereid om mede in het licht van de verplichtingen die de gemeente heeft bij de opvang van (zwerf)dieren en vanuit de zorgplicht voor dieren op structurele basis een bijdrage te gaan leveren aan de volière?

De wettelijk verplichte opvang van zwerfdieren wordt in Gouda uitgevoerd door de Stichting Dierenhulpverlening en het Dierentehuis Midden Holland.

Het college is niet van plan om af te wijken van het raadsbesluit voor het afstoten van de volière.

Interessant voor jou

Artikel 38 vragen over beleid vuurwerk in Gouda

Lees verder

Technische vraag: Bouwen in de Spoorzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer