Artikel 38 vragen over tekort aan daklo­zen­opvang


Vragen over tekort aan daklo­zen­opvang en de gemeente die een brief­adres weigert

Naar aanleiding van de raadsmemo van 29 januari jl. over landelijke toegang maatschappelijke opvang hebben wij vragen aan het college. In die memo staat nl. dat 2 personen geen slaapplek hebben gekregen bij het Leger des Heils in Gouda. De druk op het aantal beschikbare bedden in de nachtopvang blijft onverminderd groot (sinds 2016). Door deze druk is opvang van mensen zonder regiobinding vaak (ook) niet mogelijk. Kortom, de daklozenopvang in Gouda voldoet niet (volledig) aan de landelijke eisen.

In de uitzending op 27 januari 2019 van De Monitor over “regels gemeenten duperen daklozen” wordt ook gewezen op het feit dat gemeenten veel mensen nog steeds een briefadres weigeren. Gouda wordt daarin ook genoemd . Deze zogenaamde “spookburgers” zonder briefadres, krijgen geen uitkering, geen zorgverzekering en geen opvang. Daar heb je nl. een briefadres voor nodig.
Ook daar hebben wij vragen over.

De SP en PvdD hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

 1. Is het college samen met ons van mening dat de daklozenopvang in Gouda zo spoedig mogelijk uitgebreid moet worden?
 2. Zo ja, hoe denkt zij dat op korte termijn te doen (bijvoorbeeld door middel van Tiny Houses)?
 3. Is het college bekend met de uitzending van De Monitor, waaruit blijkt dat ook Gouda nog steeds mensen een briefadres weigert, waardoor zij in problemen komen en bijvoorbeeld geen zorgverzekering of uitkering kunnen krijgen? Wat is uw reactie hierop?
 4. Kunt u bevestigen dat als dak-en thuislozen zich niet kunnen inschrijven in de gemeente Gouda als ze geen identificatiedocumenten kunnen tonen, maar dat zij deze identificatiedocumenten ook niet zonder meer kunnen aanvragen als ze niet ingeschreven zijn, zij zich in een vicieuze cirkel bevinden? Wat vind u van deze situatie die dan ontstaat?
 5. Kunt u dit ook bevestigen voor terugkerende Nederlanders (remigranten) die nog geen adres hebben in Gouda en dus met hetzelfde probleem kampen (omdat ze nog geen briefadres hebben)?
 6. Kunt u bevestigen dat een dakloze zonder inkomen 16x een stempel bij het Leger des Heils Gouda moet halen, alvorens hij/zij voor een briefadres bij het Leger des Heils in aanmerking komt? Wat vind u van deze situatie?
 7. In hoeveel gevallen heeft de angst binnen het eigen netwerk om gekort te worden op uitkering/toeslagen ervoor gezorgd dat iemand geen gebruik kan maken van een briefadres binnen het eigen netwerk? Hoe vaak is in dit soort gevallen een uitzondering gemaakt op de kostendelersnorm?
 8. Zijn er casussen bekend bij de gemeente waarbij een dakloze persoon voor langere periode volledig zonder inkomen, zorgverzekering, briefadres etc. heeft geleefd? Zo ja, hoeveel en wat vind u daarvan?
 9. Deelt u onze mening dat het beleid ten aanzien van briefadressen faalt?
 10. Kunt u een onderbouwde schatting maken wat deze problematiek in 2017en 2018 aan maatschappelijke kosten met zich mee heeft gebracht?
 11. Wat gaat u concreet doen voor die mensen die in Gouda geen briefadres ontvangen van u?

De SP en PvdD zien de schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Lenny RoelofsSP fractievoorzitter

Corina KerkmansPvdD fractievoorzitter