Artikel 38-vragen nieuwe afspraken plastic afval­in­za­meling (PMD)


Indiendatum: feb. 2020

In een artikel in Binnenlands Bestuur van 3 december jl. staat dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de verpakkingsindustrie nieuwe afspraken hebben gemaakt over de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD). Volgens de nieuwe afspraken wordt de verpakkingsindustrie belast met en verantwoordelijk voor de verwerking van plasticafval. Vervuild PMD afval kan niet meer worden teruggestuurd naar de gemeente, waardoor er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de verpakkingsindustrie voor het goed ophalen van ‘onvervuild’ PMD afval. Tevens gaat anders voorgelicht worden en alleen nog worden gecommuniceerd over producten die niet in het PMD horen. Deze nieuwe afspraken leiden tot de volgende vragen t.a.v. de aanpak ‘Afval scheiden loont’ in Gouda.

  1. Wat is het standpunt van het College over dit akkoord en welke voordelen levert dit voor de gemeente op?
  2. Op welke manier gaan het college naar aanleiding van het akkoord anders communiceren over PMD afval en welke rol speelt Cyclus bij deze communicatie?
  3. In hoeverre is het college van mening dat door deze afspraken de investeringen voor het inzamelen van PMD en dus ook het plaatsen van nieuwe (ondergrondse) PMD containers niet de verantwoordelijkheid is voor de gemeente? En is de verdere investering in (ondergrondse) PMD containers op dit moment een slimme zet?
  4. In hoeverre is het college van mening dat deze afspraken gevolgen hebben voor de Goudse inzameling van PMD? Waarom wel of niet?

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren

Christiaan Quik
ChristenUnie

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 3 mrt. 2020

1. Wat is het standpunt van het College over dit akkoord en welke voordelen levert dit voor de gemeente op?

De afspraken zijn in de laatste buitengewone ledenvergadering van de VNG in november 2019 geagendeerd en in stemming gebracht. Het college heeft daar met deze nieuwe afspraken ingestemd.

De afspraken houden in dat producenten een grotere verantwoordelijkheid in de keten van afval naar grondstof krijgen. Dit moet leiden naar beter te recyclen verpakkingen.

Dit betekent onder meer ook dat ingezamelde verpakkingen die niet te recyclen zijn, niet meer voor rekening en risico van de gemeente komen.

De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ingezamelde PMD. Als PMD in grotere mate vervuild is met ander afval dan de afgesproken normen, is dat nog steeds voor risico van de gemeente.

2. Op welke manier gaat het college naar aanleiding van het akkoord anders communiceren over PMD afval en welke rol speelt Cyclus bij deze communicatie?

Door de nieuwe afspraken mogen bewoners later dit jaar meer verpakkingen (bijv. chips zakken) en ander plastic dan verpakkingen bij het PMD aanbieden. Dit zal tijdig aan bewoners worden bekend gemaakt onder meer via de afvalkalender van Cyclus.

3. In hoeverre is het college van mening dat door deze afspraken de investeringen voor het inzamelen van PMD en dus ook het plaatsen van nieuwe (ondergrondse) PMD containers niet de verantwoordelijkheid is voor de gemeente? En is de verdere investering in (ondergrondse) PMD containers op dit moment een slimme zet?

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inzameling en de inzet van inzamelmiddelen. De afgesproken inzamelvergoeding kan worden gebruikt voor de investering in containers. Op basis de uitkomsten van de pilot in Gouda Oost acht het college het verstandig om meer ondergrondse containers bij de hoogbouw in te zetten bij de inzameling van PMD. Door het gebruik van de ondergrondse containers zijn de PMD zakken in Gouda Oost uit het straatbeeld verdwenen en blijft de vervuiling van het PMD binnen de geldende kwaliteitsnormen. Omdat er veel minder restafval wordt aangeboden, is er een overcapaciteit in ondergrondse restafvalcontainers. Daarvan kan een deel worden ingezet voor de inzameling van PMD. Daarmee blijven de investeringen beperkt.

4. In hoeverre is het college van mening dat deze afspraken gevolgen hebben voor de Goudse inzameling van PMD? Waarom wel of niet?

Zie het antwoord op vraag 1.