Art. 39 vragen: Jeugd­be­scherming


Indiendatum: 9 dec. 2020

Op 2 november heeft de gemeenteraad de voortgangsrapportage IGJ/IJenV: “kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd” ontvangen. Hierin staat vermeld dat gemeenten uiterlijk half november 2020 zicht hebben op welke kinderen met een gerechtelijke maatregel geen tijdige jeugdbescherming/jeugdreclassering krijgen en/of welke kinderen met een gerechtelijke maatregel niet tijdig passende jeugdhulp krijgen.

  1. Heeft de gemeente Gouda inmiddels aan bovenstaande afspraak voldaan?
  2. Hoeveel kinderen uit Gouda krijgen op dit moment geen passende jeugdhulp?
  3. In de memo van het college wordt niet ingegaan op de uit huis geplaatste kinderen, terwijl onlangs enkele rapporten zijn verschenen waarin aangegeven wordt dat uit huis plaatsingen nog schadelijker zijn voor kinderen dan thuisblijven door de extra trauma’s die kinderen oplopen o.a. door de veelvuldige overplaatsingen. Hoeveel kinderen zijn er vanaf de nieuwe Jeugdwet uit 2015 in Gouda per jaar uit huis geplaatst en hoeveel kinderen zijn er teruggeplaatst?
  4. In de jeugdwet is het aanbieden van het opstellen van een familiegroepsplan opgenomen (art.4.1.2.) Wordt er bij dreigende uithuisplaatsingen in Gouda ook gekeken naar een netwerkplaatsing middels een familiegroepsplan? In hoeveel situaties van Goudse kinderen is er een FGP opgesteld en op welke wijze wordt deze mogelijkheid bekend gemaakt?
  5. Bent u bekend met het bestaan van de Eigen Kracht Centrale, een vrijwilligersorganisatie met professionals, welke helpt bij problemen tussen burgers onderling of tussen burgers en overheid?
  6. Heeft u de Eigen Kracht Centrale benaderd bij schrijnende situaties en/of in geval van dreigende uithuisplaatsingen rond kinderen in Gouda en zo ja, hoe vaak en met welk resultaat?
  7. Bent u bekend met de benadering van een gemeente die gezinnen in crisis als geheel opneemt en een intensieve behandeling van 6 weken laat ondergaan. Resultaat is dat uithuisplaatsingen in de meeste van die gezinnen (95%) voorkomen is. Zo ja: hoeveel gezinnen hebben in Gouda de afgelopen jaren zo’n intensief traject gevolgd en hoe vaak is daarmee uithuisplaatsing voorkomen? Zo nee: bent u bereid hier op korte termijn mee te starten?