Art. 39 vragen: Bomen Nieu­we­haven


Indiendatum: 3 okt. 2021

Geacht college van B&W,

Conform artikel 39 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. In haar brief aan de bewoners van 21 september 2021 stelt het college dat ‘met het besluit om 7 bomen te behouden, het belang van omwonenden om mee te doen aan de werkgroep is verminderd’. Door de omwonenden wordt dit niet zo gezien. Waarom worden zij op deze manier niet langer in het overleg / besluitvorming betrokken?
  2. Is het college bereid om alsnog met vertegenwoordigers van de omwonenden van de Nieuwe Haven in overleg te treden om te kijken of er meer platanen kunnen worden behouden aan de Nieuwe Haven? Zo nee, waarom niet?
  3. Bomen zijn belangrijk om het ‘hitte eiland’ effect in de stad te doen verminderen. Heeft het college gekeken naar de klimaat / temperatuureffecten die het verwijderen van de platanen aan de Nieuwe Haven gaat geven? Zo ja, graag een overzicht van de geprognotiseerde effecten.
  4. Waarom wordt vastgehouden aan het behoud van 74 parkeerplaatsen? Is het college met ons van mening dat, in verband met klimaatverandering, het behoud van bomen belangrijker is dan het behouden van plaatsen voor uitstoot veroorzakende voertuigen? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het mogelijk om meer bomen te behouden als er minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd?

Indiendatum: 3 okt. 2021
Antwoorddatum: 7 dec. 2021

1. In haar brief aan de bewoners van 21 september 2021 stelt het college dat “met het besluit om 7 bomen te behouden, het belang van omwonenden om mee te doen aan de werkgroep is verminderd”. Door de omwonenden wordt dit niet zo gezien. Waarom worden zij op deze manier niet langer in het overleg/besluitvorming betrokken?

In de overleggen van de werkgroep met aanwonenden (bewoners van de Nieuwehaven) en omwonenden (bewoners in straten rondom Nieuwehaven) kwamen aan- en omwonenden niet uit de vraag hoeveel bomen te handhaven. Uit de gesprekken met de werkgroep bleek dat de inbreng van de omwonenden voornamelijk draaide om het handhaven van het maximale aantal bestaande bomen. Met het besluit van het college om zeven bomen te handhaven is het belang van omwonenden bij de planvorming verminderd ten opzichte van de direct aanwonenden. De werkgroep is nu aan de slag met de vernieuwde inrichting van de Nieuwehaven waarbij zeven bestaande bomen worden ingepast.

2. Is het college bereid om alsnog met vertegenwoordigers van omwonenden van de Nieuwehaven in overleg te treden om te bekijken of er meer platanen kunnen worden behouden aan de Nieuwehaven? Zo nee, waarom niet.

Het college heeft een besluit genomen tot het behoud van zeven platanen. In de raadsmemo van 15 juni 2021 wordt uitgelegd hoe het college tot dit besluit is gekomen.
Op 2 november heeft er een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de omwonenden. Zij hebben tijdens dit overleg een alternatief plan ingediend. Afgesproken is dat dit plan wordt getoetst op de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden.

3. Bomen zijn belangrijk om het “hitte eiland” effect in de stad te doen verminderen. Heeft het college gekeken naar de klimaat/ temperatuureffecten die het verwijderen van de platanen aan de Nieuwehaven gaat geven? Zo ja, graag een overzicht van de geprognotiseerde effecten.

Klimaateffecten hebben zeker een rol gespeeld bij de besluitvorming over de bomen Nieuwehaven. Daarom is besloten dat er minimaal hetzelfde aantal bomen terug moet komen. Door de combinatie van bestaande bomen en nieuwe bomen ontstaat er voor de toekomst een klimaatbestendige situatie. Als de bestaande bomen aan het einde van hun levensduur zijn, zijn de nieuwe bomen volwassen. Daarnaast is gekozen voor verschillende soorten bomen om het risico op grootschalige uitval door ziekte te voorkomen.

In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor groen. Dit alles met het doel om de hittestress zoveel als mogelijk te beperken. De effecten zijn niet geprognotiseerd.

4. Waarom wordt vastgehouden aan het behoud van 74 parkeerplaatsen? Is het college met ons van mening dat, in verband met klimaatverandering, het behoud van bomen belangrijker is dan het behouden plaatsen voor uitstoot veroorzakende voertuigen? zo nee, waarom niet?

Op dit moment zijn er 84 parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen vermindert dus bij de herinrichting.

In het door de raad vastgestelde Verkeerscirculatieplan wordt ingezet op parkeervrije grachten en niet in de Nieuwehaven. In het op te stellen mobiliteitsplan voor de binnenstad krijgt dit verder vorm.
In de samenleving is er een verschuiving van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden. Het aandeel volledig elektrische auto’s neemt toe en zal naar verwachting steeds sneller gaan. Voldoende parkeergelegenheid blijft nodig in balans met groen.

5. Is het mogelijk om meer bomen te behouden als er minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Ja dat is mogelijk, maar dat is niet de inzet van het college.