Art. 38 vragen 'Proef in Korte Akkeren tegen fraude en armoede'


Indiendatum: dec. 2019

1. Heeft deze wijkaanpak al tot (extra) huisbezoeken in Korte Akkeren geleid?

- Zo ja, om hoeveel huisbezoeken gaat het?
- Wat was daarvoor de aanleiding?
- Wat zijn de bevindingen?

2. Is het juist dat inwoners het recht hebben om een huisbezoek te weigeren?

- Indien ja, attendeert u bewoners op deze mogelijkheid bij aanvang van een huisbezoek?
- Indien ja, hoe vaak hebben bewoners gebruik gemaakt van hun recht om toegang tot de woning te weigeren?

3. Hebben de inwoners van Korte Akkeren toestemming gegeven voor het samenbrengen van de gegevens die ze aan de diverse instanties (ooit) verstrekt hebben?

4. Hoe groot is de uitkeringsfraude in Gouda?

- Op basis van welke onderzoeken/bronnen baseert u uw antwoord?
- Om welke vormen van fraude gaat het?
- Hoe verhoudt de omvang van de uitkeringsfraude zich tot de BTW-fraude in Gouda?
-Idem voor belastingontduiking/vermijding?

5. Uit landelijke cijfers is bekend dat de geschatte uitkeringsfraude een fractie is van wat de schatkist misloopt aan BTW-fraude. En dat BTW-fraude weer een klein bedrag is in relatie tot de schatting van de totale belastingontwijking in Nederland. Als we ervan uitgaan dat deze verhouding grosso modo ook in Gouda opgaan, is het dan niet veel logischer om de beperkte handhavingscapaciteit van de overheid aan te wenden voor buurten en sectoren waar de kans op BTW-fraude en belastingontwijking hoog is?

6. Ondermijning is een groeiend en serieus probleem, ook in Gouda. Zou de inspanning van de gezamenlijke overheidsdiensten om fraude en regelovertreding te bestrijden niet beter gericht kunnen worden op krachten die een serieuze bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat dan op burgers die wellicht (onbedoeld) te los omgaan met de voorschriften bij acceptatie van uitkering of voorziening?

7. Doel van het project is dat er ook “wat wordt gedaan aan de sociale problemen in dit deel van de stad, zoals armoede”.

- Kunt u bevestigen dat dit ook een doel van het project is?
- Hoe krijgt dit doel concreet vorm?
- Hoe heeft u de bewoners van de wijk betrokken bij dit project? In welke fase?
- Welke rol krijgen de inwoners bij het oplossen van deze problemen?
- Wat vinden de bewoners van Korte Akkeren van de gekozen aanpak en hun rol in het geheel?

8. Welke acties onderneemt het college om te voorkomen dat dit project stigmatiserend werkt voor Korte Akkeren?

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 21 jan. 2020

1. Heeft deze wijkaanpak al tot (extra) huisbezoeken in Korte Akkeren geleid?

- Zo ja, om hoeveel huisbezoeken gaat het?
- Wat was daarvoor de aanleiding?
- Wat zijn de bevindingen?

Deze wijkaanpak is van start gegaan en heeft tot huisbezoeken geleid. Aanleiding is gelegen in de doelstelling van deze wijkaanpak. Deze wijkaanpak zal worden geëvalueerd en de bevindingen zullen met de raad gedeeld worden.

2. Is het juist dat inwoners het recht hebben om een huisbezoek te weigeren?

- Indien ja, attendeert u bewoners op deze mogelijkheid bij aanvang van een huisbezoek?
- Indien ja, hoe vaak hebben bewoners gebruik gemaakt van hun recht om toegang tot de woning te weigeren?

Voor het betreden van een woning wordt toestemming gevraagd. Bewoner ondertekent een toestemmingsverklaring. Deze wijkaanpak wordt geëvalueerd en de bevindingen zullen met de raad gedeeld worden.

3. Hebben de inwoners van Korte Akkeren toestemming gegeven voor het samenbrengen van de gegevens die ze aan de diverse instanties (ooit) verstrekt hebben?

Voor het samenbrengen van de betreffende gegevens is een wettelijke basis waarvoor geen toestemming van de bewoner nodig is.

4. Hoe groot is de uitkeringsfraude in Gouda?

- Op basis van welke onderzoeken/bronnen baseert u uw antwoord?
- Om welke vormen van fraude gaat het?
- Hoe verhoudt de omvang van de uitkeringsfraude zich tot de BTW-fraude in Gouda? -Idem voor belastingontduiking/vermijding?

De omvang van uitkeringsfraude is niet bekend.

5. Uit landelijke cijfers is bekend dat de geschatte uitkeringsfraude een fractie is van wat de schatkist misloopt aan BTW-fraude. En dat BTW-fraude weer een klein bedrag is in relatie tot de schatting van de totale belastingontwijking in Nederland. Als we ervan uitgaan dat deze verhouding grosso modo ook in Gouda opgaan, is het dan niet veel logischer om de beperkte handhavingscapaciteit van de overheid aan te wenden voor buurten en sectoren waar de kans op BTW-fraude en belastingontwijking hoog is?

Het is een wettelijke taak van het college om toe te zien op de rechtmatige verstrekking van uitkeringen (Participatiewet, Ioaw, Ioaz). Het bestrijden van BTW-fraude en belastingontwijking zijn geen taken van het college.

6. Ondermijning is een groeiend en serieus probleem, ook in Gouda. Zou de inspanning van de gezamenlijke overheidsdiensten om fraude en regelovertreding te bestrijden niet beter gericht kunnen worden op krachten die een serieuze bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat dan op burgers die wellicht (onbedoeld) te los omgaan met de voorschriften bij acceptatie van uitkering of voorziening?

Het college erkent dat ondermijning een groeiend en serieus probleem is en werkt samen met overheidsinstanties in de bestrijding daarvan.

7. Doel van het project is dat er ook “wat wordt gedaan aan de sociale problemen in dit deel van de stad, zoals armoede”.

- Kunt u bevestigen dat dit ook een doel van het project is?
- Hoe krijgt dit doel concreet vorm?
- Hoe heeft u de bewoners van de wijk betrokken bij dit project? In welke fase?
- Welke rol krijgen de inwoners bij het oplossen van deze problemen?
- Wat vinden de bewoners van Korte Akkeren van de gekozen aanpak en hun rol in het geheel?

Naast het tegengaan van fraude is het doen/laten oppakken van zorgsignalen als ook het bestrijden van onderbenutting van (gemeentelijke) minimaregelingen een belangrijke pijler binnen dit project. Via het huisbezoek wordt contact gemaakt met de bewoner. Een huisbezoek kan ook leiden tot het herkennen van een zorgsituatie/behoefte in welk geval met instemming van bewoner aanmelding kan plaatsvinden bij het sociaal team. Waar (mogelijk) recht is op een minimaregeling, waarvan geen gebruik wordt gemaakt, zal de bewoner voorgelicht worden over de betreffende regeling en de wijze van het verkrijgen daarvan. Ook zal worden gevraagd naar een eventuele ondersteuningsbehoefte voor het aanvragen van de voorziening. De bewoners van de wijk zijn niet betrokken bij het tot stand komen van het project. Het project zal worden geëvalueerd en de bevindingen zullen met de raad gedeeld worden.

8. Welke acties onderneemt het college om te voorkomen dat dit project stigmatiserend werkt voor Korte Akkeren?

Op een later moment wordt bekeken of de werkwijze van een interventieteam ook wordt ingezet in andere wijken. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de uitkomsten en opgedane ervaringen van het project dat nu start.