Art. 38 vragen over plastic afval scheiden en voorkomen


Indiendatum: okt. 2017

Onderwerp: Meer plastic inzamelen levert beperkte milieuwinst: innovaties geboden.

INLEIDING:

Op 13 september 2017 heeft het CPB een studie gepubliceerd die specifiek kijkt naar de kunststofketen als onderdeel van de circulaire economie.

De conclusies van dat rapport leiden tot de volgende vragen aan College:

  1. Het CPB geeft aan dat het sturen op restafval kan leiden tot vervuiling van andere afvalstromen zoals groente- en tuinafval en waardoor plastic in het oppervlaktewater kan komen en daardoor in de plasticsoep. Het CPB geeft hierbij ook aan dat een statiegeldsysteem de voeding van de plasticsoep kan reduceren. Wil het college dit in overweging nemen?
  2. Is het mogelijk dat Gouda een statiegeldsysteem invoert voor blikjes en plastic flessen? Zo ja, hoe kan dit dan vorm worden gegeven? Zo nee, waarom niet?
  3. Het CPB geeft aan dat het ingezamelde plastic afval via bijvoorbeeld ‘Plastic Heroes’ wordt verkregen bestaat uit een ‘mix’ waar slechts beperkte toepassingsmogelijkheden voor zijn. De kosten van deze inzameling blijken ook hoger dan de prijs die er voor deze ‘mix’ kan worden verkregen en blijkens het CPB biedt recycling geen oplossing voor de plastic soep en draagt het maar in beperkte mate bij aan de reductie van de CO2 uitstoot. Dit alles in overweging nemende is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat de inspanningen van de gemeente Gouda minder moeten worden gericht op de inzameling van plastic afval maar vooral op het terugdringen van de productie en het gebruik van plastic? Zo ja, hoe kan dit dan vorm worden gegeven? Zo nee, waarom niet?
  4. Hierbij verwijzen wij ook naar de door de Partij voor de Dieren en de Christenunie ingediende motie van 22 juni 2016. Kunt u aangeven hoever u bent met het uitvoeren van deze motie?
  5. Het CPB geeft ook het volgende aan: ‘De kwaliteit van het gerecyclede kunststof en daarmee de toepassingsmogelijkheden kunnen ook bij de huidige technieken al worden verbeterd door de sortering te verbeteren. Dit maakt de bewerking echter wel duurder. De financiële prikkels sturen op dit moment echter naar een zo hoog mogelijke output in plaats van een zo hoog mogelijke marktwaarde. Het inrichten van het instrumentarium met een grotere focus op kwaliteit zou de milieuwinst van het recyclen van kunststofafval kunnen doen verbeteren. Dit moet nader onderzocht worden’. Is het college voornemens om een dergelijk onderzoek te laten verrichten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  6. Volgens het CPB kan de overheid een andere bijdrage leveren in het tegengaan van de plastic soep door middel van regelgeving. Is het college bereid om dit in overweging te nemen? Zo ja, aan welke maatregelen denk het college? Zo nee, waarom niet?
  7. In zijn hoofdconclusies stelt het CPB dat het beprijzen van externe effecten soelaas kan bieden. Is het college van plan om de gevolgen van vervuiling (binnen de grenzen van wat de gemeente op dit gebied vermag) meer te gaan belasten? Zo ja, op welke gebieden en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

De PvdD ziet de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Corina Kerkmans, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 14 nov. 2017

De antwoorden van het College vindt u hier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer