Motie: Beperking afval­stromen in Gouda


22 juni 2016

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 juni 2016

Constaterende dat:

 • Met de invoering van ‘Afval Scheiden Loont’ huishoudelijke afvalscheiding zal verbeteren en de hoeveelheid restafval per huishouden wordt verminderd, maar dat alle stromen samennemend er niet minder afval zal worden aangeboden;
 • Er geen sprake is van het streven naar een werkelijk circulaire economie (bv. cradle to cradle), zodat recycling slechts betekent dat het langer duurt voordat een weggegooid product bij het restafval terecht komt;
 • Er daardoor ook op termijn géén vermindering van de hoeveelheid restafval zal plaatsvinden en ook geen terugdringing van CO2 uitstoot;
 • Gebleken is dat positieve stimulansen door de (lokale) overheid bijdragen aan afvalvermindering;
 • Veel bewoners ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen bij het oud papier doen. Wat neer komt op zo’n 33 kg papier per jaar per huishouden (in heel Nederland 232,5 miljoen kilo per jaar);
 • Reclamefolders en drukinkt schadelijke stoffen bevatten en er veel bomen voor het papier moeten worden gekapt;
 • Grote steden als Den Haag en Amsterdam het opt-in systeem al hebben onderzocht en willen gaan uitvoeren;
 • Ongeadresseerd reclamedrukwerk voor het Goudse MKB veelal geen wijze van reclame maken is.

Draagt het college op:

 • In het communicatiebeleid rondom ‘Afval Scheiden Loont’ in begrijpelijke taal ook te wijzen op het belang van het terugdringen van alle afvalstromen;
 • Als concreet en positief voorbeeld invoering van het ‘opt-in systeem’ voor december 2016 te onderzoeken..

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren, Corina Kerkmans


Op 6 juni 2018 werd gevraagd om een 'stand van zaken' in deze motie: "Hoe staat het met de invoering van de Ja Ja sticker?"

Antwoord:

Bij de behandeling van het voorstel voor de invoering van Afval Scheiden Loont op 22 juni is een motie aangenomen waarbij het college is opgedragen om: “als concreet en positief voorbeeld invoering van het ‘opt-in systeem’ voor december 2016 te onderzoeken”

Uit onderzoek is gebleken dat ca 35% van de reclamefolders die ongevraagd worden verspreid, ongelezen worden weggegooid. Op dit moment kan iedere verspreider van ongeadresseerde handelsreclame dit vrij doen. Hiervoor geldt één beperking: in brievenbussen met een zogenaamde nee/ja of nee/nee sticker mag geen ongeadresseerd reclamedrukwerk (nee/ja sticker) worden bezorgd. Als er een nee/nee sticker is geplakt mag er ook geen huis aan huis blad zoals de Goudse Post in die brievenbus worden gedaan.

Het “opt-in systeem” houdt in dat deze folders alleen mogen worden verspreid onder degenen, die hebben aangegeven dat zij de folders willen ontvangen. Dit leidt tot preventie van afval, minder verspilling van en efficiënter omgaan met grondstoffen; dit alles in het kader van de circulaire economie.

Op dit moment heeft alleen de gemeente Amsterdam de zogenaamde Ja-Ja sticker ingevoerd. Dit heeft geleid tot een vermindering van 8% van hoeveelheid ingezameld papier. In een stad als Amsterdam wordt afval minder goed gescheiden. Dat betekent dat er relatief veel papier in het restafval zit. Aannemelijk is dat er sinds de invoering van de Ja-Ja sticker minder papier in het restafval zit. Gegevens daarvan zijn echter nog niet bekend. De meeste bewoners van Amsterdam zijn positief over dit nieuwe beleid.

Het huidige opt-out systeem met de nee-ja of nee-nee sticker is gebaseerd op centrale afspraken met de branche (adverteerders en verspreiders van reclamefolders) over zelfregulering. De branche wil echter niet meewerken aan het nieuwe beleid. Daardoor heeft Amsterdam nu te maken met relatief hoge bestuurslasten onder meer door:

 • rechtszaken: de Rechtbank heeft de gemeente Amsterdam al in het gelijk gesteld, maar er is hoger beroep in gesteld (uitslag wordt niet eerder verwacht dan halverwege 2019);
 • een groot aantal klachten en meldingen van inwoners van Amsterdam over reclamefolders die tegen hun wens in de brievenbus zijn gegooid;
 • diverse handhavingsprocedures.

Aannemelijk is dat Gouda ook met vergelijkbare hogere bestuurslasten zal worden geconfronteerd als dit beleid nu wordt ingevoerd. De branche is tamelijk principieel in de strijd tegen de Ja-Ja sticker.

Voor deze bestuurslasten is geen dekking in het budget voor afvalbeheer. De gemeenten Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Den Haag, Leiden, Nijmegen, Ridderkerk, Zaanstad en Amstelveen hebben ook plannen om de Ja-Ja sticker in te voeren. In diverse andere gemeenten worden de mogelijkheden onderzocht. In dit kader is de problematiek rond de invoering van de Ja-Ja sticker op 21 juni 2018 besproken in de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de VNG De commissie heeft op dat moment besloten dat de VNG het voortouw neemt om tot een gezamenlijke eenduidige gemeentelijke aanpak te komen voor de invoering van een Ja-Ja sticker en dat de staatssecretaris van I&W zal worden verzocht om deze aanpak te ondersteunen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 26 juni j.l. is een motie aangenomen met dezelfde strekking. Deze motie is mede door Gouda ingebracht.

Gouda zal waar mogelijk met de VNG en de andere gemeenten samenwerken om tot deze gezamenlijke eenduidige aanpak te komen.


Status

Aangenomen

Voor

22

Tegen

12