Aanvul­lende Art. 38 vragen over kunstgras


Indiendatum: okt. 2017

Onderwerp: Aanvullende vragen betreffende bodemvervuiling in Gouda als gevolg gebruik van rubbergranulaat op sportvelden

INLEIDING

In de uitzending van Zembla op 4 oktober werd melding gemaakt van sterke bodemverontreiniging van sportvelden door het gebruik van vermalen autobanden als ondergrond voor sportvelden en als rubbergranulaat op kunstgras. In deze uitzending wordt een sportveld in Gouda specifiek benoemd.


Dat leidt tot de volgende vragen aan College:

 1. Is het college bekend met de inhoud van deze uitzending?
 2. Ziet het college de huidige situatie op sportvelden waar gemalen autobanden zijn gebruikt als een overtreding van artikel 13 van de wet bodembescherming?
 3. Gezien het feit dat het gebruik van gemalen autobanden vaak gepaard blijkt te gaan met ernstige bodemverontreiniging waarbij de concentratiegrens waarbij potentiële ernstige risico’s voor het ecosysteem en de mens kunnen optreden, wordt overschreden, is het college van plan om ter voorkoming van verdere bodemverontreiniging de betreffende sportvelden in Gouda op korte termijn te saneren? Za, ja op welke termijn, zo nee, waarom niet?
 4. Zembla (8.30 min) gaf aan dat een hockeyveld in Gouda wegens sterke verontreiniging met zware metalen gesaneerd moest worden.
  Dit bord was daar geplaatst.

  Bord waarop staat dat het verboden is het terrein te betreden zonder beschermende kleding.

  Hoe ziet het college het feit dat medewerkers van het saneringsbedrijf beschermende kleding moesten dragen als dit terrein werd betreden, in relatie tot de hockey(st)ers die daar onbeschermd hebben gesport? Gaat het college deze sporters hierover nog inlichten?
  Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
 5. In de uitzending van Zembla wordt aangegeven dat de verontreiniging van zink van de sportvelden uitspoelt naar het oppervlaktewater. Welke maatregelen gaat Gouda nemen om dit te voorkomen? En zijn maatregelen die het college wil gaan nemen om deze verontreiniging nog te herstellen?
  Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college bekend met het feit dat uit onderzoek van de vier grote steden blijkt dat 20 tot 50% van het rubbergranulaat zich buiten de velden verspreid en dat in sommige gevallen de bermen rond deze velden sterk verontreinigd zijn met zink en soms ook andere zware metalen?
 7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze velden en hun bermen gesaneerd moeten worden volgens de wet?
 8. Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat het rubber zich verspreid buiten de velden in Gouda?
  Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 9. Is het college bekend met het feit dat Recycling Netwerk aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie van overtreding van de milieuwet tegen alle partijen die rubbergranulaat produceren, aanleggen beheren en gebruiken.
  Welke gevolgen ziet het college hierin voor Gouda?

De PvdD zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.


Corina Kerkmans, fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gouda

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 12 dec. 2017

De antwoorden van het College vindt u hier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer