Art. 38 vraag over fijnstof


Indiendatum: sep. 2018

Het bedrijf Groenrecycling Wagro wil in Waddinxveen twee biomassacentrales in gebruik gaan nemen. Volgens een artikel in het Algemeen Dagblad van 13 augustus 2018 zullen deze centrales dagelijks 6 kilo fijnstof uitstoten en heeft het RIVM gewaarschuwd voor de schadelijke effecten op de gezondheid.

Dat leidt tot de volgende vragen aan College:

  1. Is het college op de hoogte van deze plannen?
  2. Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid in Gouda als deze centrales in werking treden (bij een Noordwestenwind krijgt Gouda de volle laag)?
  3. Is het college met ons van mening dat contact moet worden opgenomen met de gemeente Waddinxveen om te kijken of de realisatie van deze centrales kan worden voorkomen?

De PvdD zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Beatrijs Lubbers, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 2 okt. 2018

1. Is het college op de hoogte van deze plannen?

Het college is op de hoogte van de plannen.

2. Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid in Gouda als deze centrales in werking treden (bij een Noordwestenwind krijgt Gouda de volle laag)?

De meeste zorgen maken inwoners zich over fijnstof. De mate van fijnstof die een biomassacentrale mag uitstoten is genormeerd in het Activiteitenbesluit. De hoeveelheden die in dit geval vrijkomen blijven onder de wettelijke grenswaarden.

3. Is het college met ons van mening dat contact moet worden opgenomen met de gemeente Waddinxveen om te kijken of de realisatie van deze centrales kan worden voorkomen?

Realisatie van biomassacentrales kan vrijwel niet worden voorkomen als het bestemmingsplan het toe laat. Het gaat in Waddinxveen om middelgrote installaties die vallen onder landelijke regelgeving. Bedrijven moeten een melding Activiteitenbesluit indienen en moeten voldoen aan technische eisen om een biomassacentrale te mogen gebruiken.

Bij de Wagro is daarnaast een milieuvergunning verleend door de provincie (bevoegd gezag). Dat was noodzakelijk vanwege de combinatie met een bestaande composteerinrichting. De belangen en de gezondheid van de inwoners van Waddinxveen worden hierbij niet anders beoordeeld dan die van de bewoners van Gouda.

De ontwerp milieuvergunning voor de Wagro heeft ter inzage gelegen van 15 september 2016 tot en met 26 oktober 2016. Door een ieder konden toen zienswijzen worden ingebracht, ook door naburige gemeenten, maar dat is niet gebruikelijk.

Inmiddels is de definitieve vergunning verleend. Tegen dit besluit staat beroep open bij de rechtbank Den Haag. Slechts degenen die zienswijzen hebben ingediend in de eerdere fase worden toegelaten in beroep. In casu is dat een aantal inwoners uit Waddinxveen.

Interessant voor jou

Technische vragen over bodemdaling

Lees verder

Art. 38 vraag mbt oproep VNG: denk na over houtrook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer