Art. 38 vraag mbt oproep VNG: denk na over houtrook


Indiendatum: sep. 2018

Conform artikel 38 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Kan het College ons op de hoogte stellen wat het actuele beleid is in Gouda mbt voorlichting en handhaving rondom hout stoken door particulieren en bedrijven en de schadelijke gevolgen van houtrook? En wordt dit beleid ook actief uitgevoerd?
  2. Wat is de situatie na de motie van Amersfoort en Leeuwarden in de VNG van juni 2016? Hierin riepen zij de VNG op om er bij het Rijk op aan te dringen de overlast van houtrook van particulieren te verminderen door gemeenten meer handhavings-mogelijkheden te geven en bronmaatregelen te nemen bij kachels en schoorstenen.
  3. Gaat de gemeente Gouda zich voor onderstaande oproep aanmelden? Waarom wel / niet? Graag met toelichting.

Ingediend door:

Beatrijs Lubbers
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Zie ook: https://www.gemeente.nu/ruimte...

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 2 okt. 2018

1. Kan het college ons op de hoogte stellen wat het actuele beleid is in Gouda mbt voorlichting en handhaving rondom hout stoken door particulieren en bedrijven en de schadelijke gevolgen van houtrook? En wordt dit beleid ook actief uitgevoerd?

Antwoord: Voorlichting rondom stoken door particulieren vindt plaats via publicaties over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), via de website van de gemeente, en via (verwijzing naar) de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De informatie is weergegeven in een factsheet dat is te vinden via de website middels onderstaande link: https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Uw_vraag_of_opmerking_ind ienen/Meldpunt_milieuklachten. Het factsheet is als bijlage bij deze beantwoording gevoegd. Handhaving vindt plaats conform de handhavingssystematiek van de APV; wanneer sprake is van hinder kan een inwoner de gemeente verzoeken een controle uit te voeren. De afdeling Stadstoezicht voert deze controles uit. Eerst wanneer er sprake is van bouwkundige fouten zal de afdeling Bouw- en Woningtoezicht een controle uitvoeren.

Voorlichting rondom stoken en (rook)overlast van bedrijven vindt plaats via dezelfde route, met dien verstande dat controles en handhaving worden uitgevoerd door de ODMH afdeling milieutoezicht- en handhaving.

2. Wat is de situatie na de motie van Amersfoort en Leeuwarden in de VNG van juni 2016? Hierin riepen zij de VNG op om er bij het Rijk op aan te dringen de overlast van houtrook van particulieren te verminderen door gemeenten meer handhavings-mogelijkheden te geven en bronmaatregelen te nemen bij kachels en schoorstenen.

Antwoord: De motie in de ALV van de VNG van juni 2016 is destijds aangehouden. Op dit moment wordt landelijk, in samenwerking met gemeenten, gewerkt aan de voorbereiding van een “Schone Lucht Akkoord”, als uitwerking van afspraken gemaakt in het Regeerakkoord. In een aantal sessies door het hele land wordt dit akkoord in samenspraak met een aantal relevante partijen voorbereid. Voor onze gemeente (en voor de overige Midden-Holland gemeenten) neemt de ODMH aan deze bijeenkomsten deel. De ODMH bouwt kennis op en adviseert gemeenten in Midden-Holland op dit onderwerp.

Oplossingsrichtingen voor verbetering van de luchtkwaliteit binnen het thema houtstook is één van de thema’s die aan de orde komen.

3. Gaat de gemeente Gouda zich voor onderstaande oproep aanmelden? Waarom wel / niet? Graag met toelichting.

Antwoord: de gemeente laat kennisopbouw bij de ODMH plaatsvinden volgens de hierboven beschreven deelname aan de landelijke bijeenkomsten en langs andere, door de ODMH te bepalen routes. Voor het door de VNG voorgestelde traject hebben wij ons niet aangemeld; deze ontwikkelingen volgen we via mailings.

Interessant voor jou

Art. 38 vraag over fijnstof

Lees verder

Technische vragen nav Test met duurzame verharding wandelpad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer