Standpunt over aankoop terrein Koud­asfalt


11 maart 2015

Mede namens de Partij voor de Dieren is een motie ingediend en aangenomen om het college opdracht te geven de mogelijkheden te onderzoeken het Koudsafaltterrein op te kopen. Plus een inhoudelijk plan op te stellen voor het gebruik ervan. Het terrein is ernstig vervuild geraakt door de zware industrie die er decennia heeft gestaan. Het eventueel kunnen saneren zou een belangrijke stap voorwaarts zijn voor Gouda, de IJssel en het welzijn van onze inwoners, inclusief flora en fauna.

Toch zijn we ook kritisch over wat de aankoop kan betekenen. Want er bestaat een mogelijkheid dat het verlies van industrieterrein elders moet worden gecompenseerd. Dat zou betekenen dat een ander vervuilend bedrijf van deze categorie zich in Gouda of in de regio op nog niet vervuilde grond zou kunnen vestigen. Uiteindelijk winnen we op de lange termijn dan eigenlijk niets.

Tevens zijn we er beducht op dat wanneer het terrein bijvoorbeeld een evenemententerrein of jachthaven wordt, zwerfafval, ballonnen of olieresten de IJssel niet verder zouden moeten vervuilen. Op ons verzoek zal er naast menselijke activiteit gekeken worden naar natuurherstel, ecologisch herstel en mogen duurzaamheidsprincipes geen lege huls zijn. Daar profiteert dan niet alleen Gouda, maar onze hele prachtige IJssel van. Tot slot hebben wij gevraagd dat het college de tanden wel mag laten zien, omdat het verkopende bedrijf veel druk zet op het besluit van de stad. Terwijl het bedrijf decennialang van het terrein heeft geprofiteerd en de Goudse belastingbetaler nu voor eventuele sanering opdraaien. Weer eens zo’n voorbeeld de vervuiler vaak helemaal niet betaalt.