Motie: Krediet locatie Koud­asfalt


11 maart 2015

Onderwerp: Krediet locatie Koudasfalt


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 maart 2015

Overwegende dat:

  • De koop van het KWS-terrein de kans schept om de relatie van de Goudse Binnenstad met de overkant van de rivier te versterken. De verwerving van dit terrein tegenover het IJsselfront en de rand van de historische binnenstad sluit aan bij het bestaande beleid van de gemeente op het gebied van stadsmarketing en toerisme.
  • Zware industrie niet langer een plek verdient aan de Goudse IJssel en dat het college de kansen moet grijpen om bedrijven met dit karakter te weren en zich in te zetten voor verduurzaming van de Goudse leefomgeving.
  • bij verkoop van het KWS-terrein aan een marktpartij de gemeente de regie verliest over dé blikvanger aan de overkant van de rivier.
  • Dat hier sprake is van een “once in a lifetime opportunity”.
  • Aanschaf van de grond door de gemeente gunstige gevolgen zal hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van de gehele omgeving.
  • Door aankoop van de grond verdere aantasting van de natuur en waterkwaliteit wordt voorkomen en een stap kan worden gezet in het verbeteren van grond- en waterkwaliteit.

Verzoekt het college:

  • Bij KWS aan te dringen op extra tijd zodat de onderhandelingen met hen kunnen worden gecontinueerd;
  • Daarbij in te zetten op een onderhandelingsresultaat waarbij de financieringslasten direct, of binnen uiterlijk 2 jaar, gunstiger uitpakken dan nu voorzien, bijvoorbeeld door mede-aankoop of deelaankoop;
  • Aan de raad een business case voor te leggen binnen 12 maanden na aankoop, waarbij het streven is om binnen een termijn van 4 jaar na aankoop een break-even niveau te bereiken;
  • Deze business case inhoudelijk op te zetten met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of kennisinstituten *, waarbij ook de duurzaamheidsimpact van de toekomstige plannen in kaart wordt gebracht.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Christen Unie, Theo Krins,

PvdA, Michiel Sikkes,

SGP, Arjan Versteeg,

Groen Links, Rommy de Leeuw,

Partij voor de Dieren, Corina Kerkmans


* Daarbij kan gedacht worden aan Gouda Bruis, Gouda Sterk aan de IJssel, Stichting Koude Start, Pauzelandschap Potterspoort, Buurtschap Stolwijkersluis, Wijkteam Binnenstad, Werkgroep Gouda Krimpenerwaard, Ondernemersvereniging Gouwehaven, Stichting de Poorter, Museumhaven Gouda en natuurorganisaties

Motie in PDF


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer