Motie Beschut Werken


Naar 38 plaatsen Beschut Werken in 2020

8 juli 2020

De Raad van de gem eente Gouda in vergadering bijeen op 8 juli 2020

Constaterende dat:

 • De Jaarrekening 2019 vermeldt dat in 2019 17 plaatsen Beschut Werken zijn gerealiseerd
 • Gouda in dit kalenderjaar in totaal 38 werkzoekenden op een Beschut Werken wil hebben geplaatst
  (Programmabegroting Gouda 2020-2023, p.34)

Overwegende dat:

 • De raad van Gouda veel inzet pleegt voor een inclusieve gemeenschap en zoveel mogelijk Gouwenaars in staat wil stellen om te participeren in de samenleving
 • De raad van Gouda veel waarde hecht aan arbeidsdeelname en het daarmee verwerven van een reëel inkomen voor elke volwassen Gouwenaar die daartoe in staat is
 • Beschut werken voor dit doel een essentieel instrument is voor inwoners die echt niet op een aangepaste reguliere werkplek kunnen werken
 • Gouda in Promen een partner heeft die als goed functionerend mensontwikkelbedrijf in staat is om goede Beschut Werk plaatsen te realiseren
 • Dat Gouda in 2020 rijksfinanciering ontvangt voor de bekostiging van 58 plaatsen Beschut werken, totaal 1.241.200 E ( Per plaats: 14.000 E 70% WML en 7200 E begeleiding); een budget wat toereikend is voor de financiering van 38 plaatsen
 • Covid-19 en de daarbij benodigde voorzorgsmaatregelen weliswaar extra inspanning vraagt van de uitvoering, maar dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat de belangen van juist de meest kwetsbare inwoners daardoor in het gedrang komen

Verzoekt het College om:

 • Zich vanaf nu tot het uiterste in te spannen om in 2020 zoveel mogelijk van het voorgenomen aantal van 38 plaatsen Beschut Werken te realiseren en daartoe
 • Actief op zoek te gaan in samenwerking met Promen naar Gouwenaars voor wie Beschut Werken de enige een passende vorm van arbeidsparticipatie kan zijn
 • In ketensamenwerking met het UVW de mogelijkheden te onderzoeken voor heroverweging van de negatieve beschikkingen die de afgelopen jaren zijn afgegeven over aanvragen van Gouwenaars voor een indicatie Beschut Werken.
 • De raad in de Jaarrekening 2020 te informeren over de inspanningen, resultaten en verklaringen voor het aantal gerealiseerde Beschut Werken plaatsen in het huidige kalenderjaar.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening:

Groen Links - Annemiek Mul

PvdD - Corina Kerkmans

PvdA - Mohammed Mohandis

SP - Lenny Roelofs


Status

Aangenomen

Voor

Tegen