Amen­dement verbod oplaten ballonnen en gebruik plastic confetti en serpen­tines


11 november 2020

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 november 2020

Overwegende dat

  • Zwerfafval een groot probleem vormt voor onze stadsreiniging, onze leefomgeving, voor dieren en bijdraagt aan de toename van de hoeveelheid niet afbreekbaar plastic en ‘metallic’ afval in water, rivieren en de zee.
  • In de buitenlucht gebruikte en/of verspreide ballonnen en confetti op de grond en in het water terechtkomen en daarmee vallen onder zwerfafval;
  • Het in de Afvalverordening van Gouda opgenomen is dat het achterlaten van zwerfaval op openbare plaatsen van onze stad een economisch delict is (artikel 24) en daarmee strafbaar is;
  • Het oplaten van ballonnen en strooien van confetti en serpentines maakt dat dit zwerfaval zich zowel binnen als buiten onze stadsgrenzen direct verspreidt en het opruimen ervan daardoor problematisch is;
  • Onze gemeente schade wil voorkomen aan mensen, dieren en de leefomgeving binnen en buiten onze stadsgrenzen;
  • Dit voorkomen kan worden door het oplaten van ballonnen en het gebruik van confetti en serpentines niet meer toe te staan.

Wijzigt de tekst van het voorstel voor de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 door na artikel 4.11 het volgende sub-artikel in te voegen:

Artikel 4:11a Verbod oplaten ballonnen

  1. Het is verboden een ballon, van welk materiaal dan ook, door middel van helium of enig ander gas dat lichter dan lucht is, op te laten in de buitenlucht zonder dat deze op enige wijze met het aardoppervlak verbonden is.
  2. Onder ballon wordt verstaan: feest-, geluks-, papier-, wens-, sfeer-, herdenkings-, reclameballon of – lampion en dergelijke.
  3. Het verbod is niet van toepassing op luchtvaartuigen als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Artikel 4:11b Verbod gebruik confetti en serpentine

Het is verboden confetti en serpentine, van een ander materiaal dan afbreekbaar papier, op een openbare plaats te gebruiken.

Naam en ondertekening:


Partij voor de Dieren, Corina Kerkmans

ChristenUnie, Theo Krins

Groen Links, Rolf van der Mije

SP, Lenny Roelofs

Photo by Luca Upper on Unsplash


Status

Aangenomen

Voor

Tegen