Motie: Verbinding in de nieuw­jaars­nacht


9 december 2020

De raad van gemeente Gouda in vergadering bijeen december 2020

Constaterende dat:

  • De tweede golfvan corona nog altijd voortduurt;
  • Het kabinet heeft besloten een algemeen vuurwerkverbod in te stellen voor de jaarwisseling van 2020 naar 2021. Dit is om de zorg en het personeel in de zorg niet nog meer te belasten dan nu al het geval is;
  • Maar ter voorkoming van verspreiding n het virus gezamenlijke (vervangende) vieringen zoals een lichtshow de komende jaarwisseling ook niet mogelijk zal zijn;
  • Het daarom ineens wel heel stil zal zijn in onze stad en bovendien mensen niet massaal de straat op kunnen gaan om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen;
  • Er juist wel behoefte is om elkaar op afstand om 12.00u toch een blijk van saamhorigheid te geven;
  • Er voor de jeugd weinig te doen is tijdens de viering;
  • Maar dat niet alleen voor de jeugd geldt, maar voor alle inwoners van onze stad.

Vraagt het college:

  • Om vrijwilligers, wijkteams, ondernemers, evenementenorganisaties, horeca, jongerenorganisaties en andere geïnteresseerden uit te nodigen om in de Nieuwjaarsnacht om 0.00 een symbolische 'viering' voor onze inwoners te ontwikkelen die corona-proof is, verbindend werkt en mogelijk is voor alle inwoners is die daaraan mee willen doen;
  • Daar waar nodig te ondersteunen en te faciliteren, ook met de beschikbare communicatiekanalen van de Gemeente.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans


Status

Aangenomen

Voor

Tegen