Amen­dement Ontwik­kel­per­spectief spoorzone


3 juni 2020

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 juni 2020

Overwegende dat:

  • Er is de Spoorzone ongeveer I000 woningen zijn voorzien;
  • Er ruimte zal komen voor wandeling- en recreatiemogelijkheden;
  • Dit optimaal is. als er ook te genieten valt van een omgeving die wordt gekenmerkt door biodiversiteit die bij het gebied past;
  • Daarvoor niet alleen in wordt voorzien door het project zelf, het convenant Klimaatadaplief bouwen en door groennorm vanuit de Groenstructuur visie;
  • Maar er ook rust nodig is voor natuurwaarden om zich überhaupt te kunnen ontwikkelen, wat in dit gebied goed kan door de ontwikkeling van een nieuw stuk 'moerasbos';
  • Want biodiversiteit staal onder druk (blz. 83 van het Ontwikkelperspectief Spoorzone);
  • Daartoe zou (een deel) van het op de bijgaande toto gearceerde gebied kunnen worden ontwikkeld als ‘bescherm-groen’ in plaats van ‘ontwikkel-groen’.
  • Waardoor in de recreatiegebieden ook meer te genieten is;

Wijzigt het raadsbesluit door het volgende besluitpunt toe ie voegen:

  • Het gebied met bestemming ‘groen’ in de Spoorzone wordt voor minimaal 25% aangewezen als 'bescherm-groen' en daar zullen geen wandel- of fietspaden worden aangelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren Gouda - Corina Kerkmans

Groen Links - Rolf van der Mije

SP - Lenny Roelofs

D66 - Mieke Kars


Status

Aangenomen

Voor

Tegen