Motie: Dashboard Duurzaam Gouda


19 februari 2020

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 februari 2020,

Constaterende dat:

  • Gemeente Gouda zich op diverse beleidsterreinen inzet om haar stad duurzamer te krijgen;
  • Gemeente Gouda geen of geen geactualiseerd overkoepelend beleidskader Duurzaamheid heeft;
  • De verschillende onderwerpen zoals bijv klimaatadaptatie, groen blauwe stad, bodemdaling, C02-neutrale stad, energietransitie, gezondheid, gebouwde omgeving elkaar beïnvloeden.

Overwegende dat

  • De raad de komende periode verschillende besluiten neemt die invloed hebben op gebied van duurzaamheid;
  • Er geen voornemens zijn een overkoepelend duurzaamheidsbeleid op te stellen;
  • De raad op korte termijn behoefte heeft aan inzicht wat Gouda op de verschillende onderwerpen gerelateerd aan duurzaamheid afspreekt en wil bereiken.

Verzoekt het college:

  • Een dashboard Duurzaam Gouda te ontwikkelen met daarin de verschillende thema’s met zo mogelijk bijbehorende prestatieindicatoren op te nemen, en deze jaarlijks met het 1e ijkmoment en het jaarverslag Gemeente Gouda te publiceren;
  • De raad mee te nemen met de verdere invulling van dit dashboard.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

D66 Gouda - Mieke Kars
PvdD - Corina Kerkmans
VVD - Paul Ruijgrok
Gouda’s 50+ - Theresia Uittenbroek


Status

Aangenomen

Voor

Tegen