Motie: uitfa­seren rubbergra­nulaat gemaakt van banden van voer­tuigen en het alter­natief 'plastic infill'


19 februari 2020

De Raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 februari 2020

Constaterende dat:

 • Uit vragen van de PvdD Gouda en D66 uit 2016, 2017, 2018 en 2019 en journalistiek onderzoek door DeGouda blijkt dat er bij de Goudse kunstgrasvelden geen afdoende maatregelen worden genomen tegen het verspreiden van rubbergranulaat;
 • Gouda het rubbergranulaat in gevallen vervangt door TPE 'infill, gemaakt van recylcebare kunstgrasmatten en niet van gerecyclede autobanden, waarvan het eveneens ongewenst is dat het in het milieu terecht komt.
 • Gouda, net als andere Nederlandse gemeenten met TPE 'infill' bovendien mogelijk in overtreding is met het 'plastic akkoord' van de EU;
 • Gouda, net als veel andere gemeenten het risico loopt met de huidige praktijk van het beheer van de kunstgrasvelden in overtreding te zijn tegen artikel 13 van de wet Bodembescherming;
 • Er gemeenten zijn waartegen momenteel rechtszaken lopen; zo heeft de strafrechter de beheerder van een sportcomplex in Enschede in december 2019 een boete van 10.000 euro (5.000 voorwaardelijk) opgelegd en de opdracht gegeven om te gaan saneren;
 • Er dringende redenen zijn dat Gouda het beheer en beleid van de sportvelden aanscherpt en nauwgezet uitvoert;
 • Maatregelen voor de korte termijn gewenst zijn om het risico van milieuvervuiling en eventuele rechtszaken tegen te gaan.

Overwegende dat

 • Er landelijk voor rubbergranulaatkorrels en plastic alternatieve materialen voor 'infill' in ontwikkeling zijn die een fors aantal voordelen lijken te kennen voor het milieu en biodiversiteit en die mogelijk een gelijkwaardige speelkwaliteit bieden als rubber.
 • De voor- en nadelen van deze alternatieven worden momenteel in kaart gebracht door pilots in de praktijk. En dat de gemeente Gouda deze ontwikkelingen op de voet volgt en hierover nauw contact onderhoudt met het ministerie van VWS.

Draagt het College op:

 1. Per direct passende beheersmaatregelen te nemen die voorkomen dat infill in de omgeving terecht komt en, hierop toe te zien;
 2. De volgende onderwerpen te onderzoeken en in kaart te brengen:
  • welke extra aanvullende beheersmaatregelen mogelijk zijn, inclusief de financiële effecten en de voor- en nadelen voor de gebruikers;
  • waar als gevolg van verspreiding van de infill eventueel sanering van de Goudse bodem of andere beheersmaatregelen nodig zouden kunnen zijn, inclusief de financiële effecten;
  • de voor- en nadelen van kurk voor het milieuwanneer het als tijdelijke tussenoplossing ten opzichte van de huidige gebruikte infill zou worden gebruikt, inclusief de financiële gevolgen, in afwachting van alternatieven die het milieu nog minder belasten;
  • hoe de kosten voor vervanging van de huidige infill en de beheersmaatregelen zich verhouden tot de kosten van het eventueel op termijn vervangen van kunstgrasvelden;

  En deze resultaten uiterlijk in de zomer van 2020 aan de Raad aan te bieden.

 3. Bij de vervanging van kunstgrasvelden in lijn te handelen met het convenant 'maatschappelijk verantwoord inkopen' en (kunst)gras aan te schaffen dat het milieu en de Goudse bodem zo min mogelijk belast.

Naam en ondertekening:

Partij voor de Dieren Gouda - Corina Kerkmans
Groen Links - Annemiek Mul
PvdA - Max de Groot
SP - Lenny Roelofs
D66 - Frank de Pont


Status

Aangenomen

Voor

Tegen