Motie afschaffing verhuur­ders­heffing


29 januari 2020

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 29 januari 2020,

Constaterende dat:

  • Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van onze stad;
  • Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ waarde van (sociale) huurwoningen;
  • Onze corporaties elk jaar 3 a 4 maanden huur van haar woningen moeten afdragen;
  • Dit al gauw om vele miljoenen euro’s gaat;
  • Corporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder investeren in nieuwbouw van sociale huurwoningen, minder in leefbaarheid en verduurzaming en minder aan het betaalbaar houden van de huurprijzen;
  • De korting op de verhuurdersheffing die vanaf nu geldt, alleen voor nieuwbouw geldt en in Gouda niet voor de volledige korting geldt.

Overwegende dat:

  • Een groot aantal van de corporaties in Nederland bezwaar maakt tegen de verhuurdersheffing;
  • Huurders door de verhuurdersheffing financiële gevolgen ondervinden door het niet uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in de sociale woningbouw of door verhoging van de huurprijs;
  • De corporaties zelf goed weten waarop ze willen investeren;

Verzoekt het college om:

In samenwerking met de woningbouwcorporaties, het IPO en de VNG er in 2020 bij het Rijk op aan te dringen dat de (volledige) verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Lenny Roelofs - SP
Christiaan Quick - ChristenUnie
Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen