Motie parkeer­beleid: onderzoek diffe­ren­tiatie


29 januari 2020

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 29 januari 2020

Constaterende dat:

het nieuwe parkeerbeleid zich (ook) richt op het stimuleren van nieuwe mobiliteit en minder auto’s in onze volle stad.

Overwegende dat:

  • Er ook de noodzaak bestaat dat gedurende de transitie naar een nieuwe mobiliteit het wagenpark zo min mogelijk C02, fïjnstof en andere lucht vervuilende stoffen uitstoot.
  • Naast milieuzones, er aanwijzingen zijn dat tarief differentiatie daarbij effect heeft.
  • Het vergroenen van de tarieven naar type voortuig voor bijvoorbeeld parkeervergunningen en abonnementen op parkeergarages een optie is.

Van menig zijnde dat:

tariefdifferentiatie naar type voertuig de C02 uitstoot en fijnstof van het wagenpark in Gouda kan verminderen

Vraagt het college:

Om in het najaar van 2020 en voor de begroting met een memo te komen over de mogelijkheden voor de fiscale vergroening van de parkeertarieven en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Corina Kerkmans, Partij voor de Dieren
Frank de Pont, D66
Theresa Uittebroek, Gouda's 50+ partij


Status

Aangenomen

Voor

Tegen