Motie: CETA en lokaal bestuur


11 november 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 november 2019,

Constaterende dat:

  • Dit najaar (november) in de Tweede Kamer het vrijhandels- en investeringsverdrag CETA tussen de EU en Canada wordt behandeld;
  • Bij CETA vergaande rechten voor buitenlandse investeerders worden geïntroduceerd, alsmede een claim systeem om mogelijke aantasting van die rechten aan te vechten;
  • CETA lokale overheden beperkingen op kan leggen als het gaat om reguleren van publieke voorzieningen of het beschermen van mens, dier, milieu en klimaat, door middel van dreiging van (miljoenen) claims wegens gederfde inkomsten;
  • In gemeenten en provincies met kleine gasvelden, het onder CETA moeilijker zal worden om gaswinning te reguleren, te stoppen of te voorkomen, ook als er overlast of gevaren door ontstaan.

Overwegende dat:

  • Er vlakbij Gouda gas wordt gewonnen en/of plannen zijn om gas te winnen uit verschillende kleine gasvelden door het Canadese bedrijf Vermillion;
  • CETA vergaande consequenties heeft voor (de directe omgeving van) Gouda, o.a. voor het niet afbouwen en verlenen van de gaswinning;
  • Ons Parlement het verdrag kan weg stemmen, of afdwingen dat het wordt verbeterd, bijvoorbeeld door het claim systeem eruit te halen.

Ter informatie

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) is een veelomvattend handelsverdrag tussen de EU en Canada. Het doel van CETA is zoveel mogelijk handelsbeperkingen op te heffen. Na goedkeuring door het Europees Parlement is CETA al voorlopig in werking sinds februari 2017. Bepaalde delen moeten worden goedgekeurd door de nationale parlementen van alle EU-lidstaten. In Nederland wordt er half november over gestemd in de Tweede Kamer. Die stemming gaat o.a. over het arbitrage deel van CETA (Investment Court). Dit arbitragesysteem werkt maar 1 kant op. Het is alleen beschikbaar voor buitenlandse ondernemingen. Burgers die last hebben en/of schade lijden door de activiteiten van deze buitenlandse ondernemingen kunnen niet bij het tribunaal klagen.

Voorbeeld: het Canadese gasbedrijf Vermillion kan een claim neerleggen als de gaskraan in Gouda en de regio wordt dicht gedraaid.

Dit is dus het moment om ons parlement zich uit te laten spreken tegen CETA.

Draagt het college op om:

  • De mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag voor Gouda onder de aandacht te brengen bij het Kabinet en het Parlement;
  • De Tweede en Eerste Kamer op te roepen om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Lenny Roelofs – SP
Corina Kerkmans – PvdD
Mohammed Mohandis – PvdA
Rolf van der Mije - GL


Status

Verworpen

Voor

Tegen