Motie: Minder afval


11 november 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 november 2019

Constaterende dat:

 1. afval dat niet bestaat de beste oplossing is voor het milieu.
 2. de verwerking van afval investeringen blijft vragen wanneer de afvalstromen blijven groeien, ook al worden deze gerecycled.
 3. minder (rest)afval leidt tot lagere kosten voor het ophalen van afval en ook kan zorgen voor lagere verwerkingskosten voor het restafval.
 4. afval scheiden loont moet bijdrage aan een verdere afname van onze ecologische voetafdruk in de wereld.

Overwegende dat:

 1. door meer kennis en informatie te delen met elkaar ook lokaal gekomen kan worden tot een afvalreductie van de verschillende afvalstromen.
 2. in navolging van Amsterdam door bijvoorbeeld invoering van de JA JA sticker gekomen kan worden tot een forse reductie van papier.
 3. er nog vele andere oplossingen mogelijk zijn, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven, evenementen, Oasen, andere overheden, inwoners-initiatieven etc.
 4. het komen tot streefwaarden voor vermindering van alle afvalstromen in Gouda interessant kan zijn om het doel van minder afval te bereiken.

Verzoekt het college:

 1. per afvalstroom onderzoek te doen naar mogelijkheden om tot afvalreductie te komen bij inwoners en bedrijven in Gouda en te bezien of het werken met streefwaarden voor afvalreductie mogelijk is.
 2. de onderzoekresultaten uiterlijk 1e kwartaal 2020 met de gemeenteraad te delen.
 3. de onderzoeksresultaten te betrekken bij de vervolgcommunicatie over ‘afval scheiden loont’ en hoe we in Gouda nog meer kunnen doen om het milieu en onze portemonnee te sparen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Christiaan Quik, ChristenUnie
Corina Kerkmans, Partij voor de Dieren
Max de Groot, PvdA
Lenny Roelofs, SP
Rolf van der Mije, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen