Motie: De raad in positie


6 november 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 6 november 2019

Overwegende dat:

  • de inzet van instrumenten en methoden die via rekenmethoden gedrag van inwoners interpreteren grote maatschappelijke impact hebben;
  • deze maatschappelijke impact tot veel vragen én aandacht leidt op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau (Verenigde Naties);
  • Bij de implementatie zowel juridische, democratische, morele als uitvoeringsoverwegingen van toepassing zijn.

Constaterende dat:

de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente, het enige orgaan is dat die democratische legitimiteit kan verstrekken.

Draagt het college op:

niet over te gaan tot implementatie dan wel toepassing van dit soort methoden in de breedst mogelijke zin, voordat de gemeenteraad heeft bepaald dat zij voldoende is geïnformeerd, voldoende aan beraadslaging heeft gedaan en relevante besluitvorming heeft kunnen doen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Egbert Jan Kuijlaars D66
Annemiek Mul Groen Links
Corina Kerkmans Partij voor de Dieren
Marja van Dijck Gouda’s 50+ Partij


Status

Aangenomen

Voor

Tegen