Motie: Welstand en duur­zaamheid


17 mei 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 17 mei 2017

Constaterende dat:

  • De welstandsnota meer ruimte voor initiatieven op gebied van duurzaamheid claimt,
  • Deze ruimte niet expliciet wordt gemaakt in de nota,
  • Duurzame oplossingen zoals zonnepanelen op een dak kunnen botsen met de monumentale uitstraling van een pand en/of het historisch stadscentrum,

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is ook in het beschermd stadsgezicht verduurzaming de ruimte te geven,
  • De regels misschien een afschrikkend effect kunnen hebben op pandeigenaren terwijl de gemeente best bereid is om mee te denken,

Verzoekt het college

  1. In de communicatie rondom de nota voldoende aandacht te geven aan de “ja, mits”~mentaliteit en alternatieve oplossingen om monumentale panden te verduurzamen,
  2. met een voorstel te komen hoe verduurzaming van monumentale panden zou kunnen worden gestimuleerd, en daarbij na te gaan of er mogelijkheden zijn om op locaties binnen het beschermd stadsgezicht zonnepanelen toe te staan aan de straatzijde en daarbij nadrukkelijk de mogelijkheden van "collectivisering" af tewegen, bijvoorbeeld door het benutten van de ruimte van dak oppervlakten van niet cultuur-historisch vastgoed in het beschermd stadsgezicht of andere energiecollectieven,

En gaat over tot de orde


Ondertekening en naam:


Michel Klijmij-van der Laan, GroenLinks
Johan Weeber, Gouda Positief
Michiel Sikkes, PvdA
Corina Kerkmans, PvdD
Theo Krins, CU


Status

Aangenomen

Voor

31

Tegen

2