Motie: Onderzoek verplich­tings­vrije uitkering


14 juni 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op woensdag 14 juni 2017;

overwegende,

  • Dat gelet op de maatschappelijke discussie rondom een verplichtingsvrije uitkering voor specifieke doelgroepen van bijstandsgerechtigden het goed is om actief te participeren in die maatschappelijke discussie:
  • Dat het terugdringen van onnodige of overbodige regelgeving ruimte creëert voor het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid voor werk en inkomen;
  • Het college bij monde van de wethouder tijdens de behandeling van het armoedebeleid en de participatiewet aangaf ruimte te willen maken voor het benutten van experimenten rond de verplichtingsvrije uitkering voor specifieke doelgroepen;
  • Er ruimte om te kunnen experimenteren, rond genoemde verplichtingsvrije uitkering voor specifieke doelgroepen, door verschillende gemeenten is aangevraagd;


is van mening,

  • Dat gedurende de uitvoering van het participatiebeleid het goed is om aan te sluiten bij de experimenten zoals die in het land bij andere steden wordt opgepakt en nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid om te komen tot een verplichtingsvrije uitkering.


Verzoekt het college

  • Te onderzoeken of Gouda een experiment kan aangaan voor een verplichtingsvrije uitkering.
  • Daarbij te onderzoeken bij de overige gemeenten welke mogelijkheden en aanpak voor Gouda van toepassing zou kunnen zijn.
  • Over deze zaken de raad te informeren


en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening
Jan de Koning - GBG
Lenny Roelofs - SP
Michel Klijmij - GL
Corina Kerkmans - PvdD
Peter den Boer - PvdA


Status

Aangenomen

Voor

26

Tegen

5