Motie: Geen olie- en gaswinning in het Groene Hart


17 mei 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 17 mei 2017,

Constaterende dat:

 • Vermillion Oil & Gas Netherlands BV een aardgasopsporingsvergunning bezit voor een gebied dat de helft van het Groene Hart beslaat, en een aardgaswinningsvergunning bezit voor het Papekopveld nabij Woerden;
 • Beide vergunningen tot 2031 geldig zijn;
 • Reeds in 2015 Vermilion de verkenningsfase van exploitatie van het Papekopveld is begonnen;
 • Vermilion ook bezig is met plannen voor proefboringen bij de Hoenkoopse Buurtweg (grens Oudewater en Haastrecht) en ten westen van Haastrecht;
 • Een sterke correlatie bestaat tussen bodemverzakking en gas/oliewinning bestaat;
 • Er geen garantie is dat er bij exploitatie van het Papekopveld in Gouda geen bodemverzakking zal plaatsvinden;
 • Er daarnaast zorgen bestaan over bodemverontreiniging, milieuschade en gezondheidsschade in het Groene Hart;
 • Er geen draagvlak is onder de inwoners van het Groene Hart voor exploitatie van fossiele brandstoffen;
 • Buurgemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard alsmede de provincies Utrecht en Zuid-Holland zich hebben uitgesproken tegen exploitatie van het Papekopveld;
 • In het collegeprogramma is opgenomen dat Gouda werk wil maken van een transitie naar een duurzame samenleving;
 • Gouda zich al schaliegasvrij heeft verklaard in oktober 2014.
 • Dat er een energietransitiepad wordt uitgewerkt in de regio.
 • Er geen blokkades opgeworpen moeten worden voor alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte en geothermie.


Overwegende dat:

 • Het versnellen van de energietransitie en duurzaamheid moet worden gerealiseerd.
 • De ambitie om te komen tot een meer duurzame samenleving zonder olie- en gasboringen door meerdere partijen in deze raad gesteund wordt;
 • Het Groene Hart reeds worstelt met bodemdaling door inklinking van veengronden;
 • Olie- en gasboringen in welk gesteente type dan ook in strijd zijn met de ambitie van een duurzaam Gouda.

Spreekt uit:

 • Tegen olie- en gaswinning in het Groene Hart te zijn door zich als gemeente olie- en gasboringsvrij te verklaren.

Verzoekt het College:

 • Hiernaar te handelen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening,

Hans van Dijk, SP Gouda
Michel Klijmij - van der Laan, GroenLinks
Marion Suijker, Partij van de Arbeid
Jan de Koning, GBG
Theo Krinse, ChristenUnie
Corina Kerkmans, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

33

Tegen