Amen­dement: Armoe­de­beleid en VN Verdrag voor rechten van mensen met een handicap


8 maart 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 maart 2017

Overwegende dat:

  • Er geen paragraaf 'gevolgen voor mensen met een handicap' in het Raadsvoorstel voor armoedebeleid is opgenomen.
  • Ook in de reactie op het advies van de GASD geen speciale aandacht is besteed de gevolgen voor mensen met een handicap.
  • Er volgens de routeplanner van bijvoorbeeld de VNG wei een doorlichting van nieuw en bestaand gemeentelijk beleid moet plaatsvinden ten bate van de implementatie van het VN Verdrag voor mensen met beperking.
  • Dit ook voor Armoedebeleid van een gemeente geldt.
  • Mensen met een beperking door overheidsbeleid (bv afschaffen WAJONG) veel meer kans lopen in armoede terecht te komen . Of in armoede te blijven steken.
  • Er wellicht meer maatwerk nodig is binnen bestaand beleid.
  • De gemeente niet verplicht is eventuele (corrigerende) maatregelen direct al te nemen, maar ook niet langer op basis van 'we doen ons best' (sociaal) beleid kan maken of het gebruik van het containerbegrip 'inclusiviteit' als afdoende kan beschouwen.

Stelt het volgende amendement voor:

Toevoegen onderdeel 8:

'Hel beleidskader in 2017 te toelsen aan hel VN Verdrag voor mensen mel een beperking (bv een nul meting)
en de Raad binnen een jaar te informeren over mogeiijke consequenlies' en benodigde acties.

En gaat over tot de orde van de dag

Naam en ondertekening:
Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

8

Tegen

25