Motie: volgen en leren van ontwik­keling Klimaat­adaptief Bouwen


3 november 2021

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen 3 november 2021

Constaterende dat:

 • Gouda het convenant ‘Klimaatadaptief Bouwen’ ondertekend heeft. Zie bv. Zo maken we Gouda groen en klimaatbestendig | Maak Gouda Duurzaam en Convenant Klimaatadaptief Bouwen | Bouw Adaptief;
 • Eén van de convenantafspraken is het ontwikkelen van een instrumentarium om de klimaatbestendigheid van nieuwbouw te beoordelen en te bevorderen;
 • Dit een proces is dat meerdere jaren kan duren waardoor het Convenant derhalve voorziet in een leidraad en bij de ‘borgingsdocumenten’ is er het voorbeeld van het puntensysteem van Den Haag;
 • In ‘de Spoorzone’ / het Burgemeesterskwartier er is uitgesproken door de ontwikkelaar dat de uitgangspunten van klimaatadaptief bouwen en zeker ook het natuurinclusief bouwen zullen worden toegepast en daar de voordelen van werden onderkend;
 • De gemeente en de Raad nog geen ervaringen hebben met deze ontwikkeling, zeker niet op deze schaal;
 • De locatie ‘Spoorzone’/ Burgemeesterskwartier kan dienen om van te leren over wat wel en niet lukt als het gaat om klimaatadaptief bouwen, welke redenen daarvoor zijn zodat de gemeente en de Raad zo mede in het licht van de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet ervaring opdoen;
 • Ook moet worden geleerd welke rol participatie bij deze werkwijze heeft.

Vraagt het college:

 • Voor de Raad een overzicht te maken welke onderdelen van klimaatadaptief bouwen bij de Spoorzone/Burgemeesterskwartier (waarschijnlijk) zullen worden toegepast, gericht op:
  - Gevolgen klimaatverandering
  - Groen en biodiversiteit
  - Anders

  En hoe de Raad dat kan monitoren

 • Voor de Raad een overzicht te maken welke onderdelen (misschien) niet zullen worden toegepast, waarom niet.
 • Dit uiterlijk 30 juni 2022 aan de Raad aan te leveren met een presentatie en indien nodig een bespreking erbij die de Raad kan agenderen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans
SP - Lenny Roelofs
GroenLinks - T. Geluk - van den Burg


Status

Aangenomen

Voor

Tegen