Motie: Oplossing behoud platanen Gloriant Plantsoen


6 oktober 2021
De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen 6 oktober 2021

Constaterende dat:

 • De bewoners van het Gloriantplantsoen drie beeldbepalende bomen willen behouden;
 • De gemeente daar wel bezwaren in ziet maar niet persé tegen is en met Alternatief A heeft aangetoond dat dit kan;
 • Alternatief A wel gebaseerd is op wensen van de bewoners, maar niet in overleg met bewoners is gemaakt;
 • Mede daardoor de functie voor ‘spelen’ ook nog niet goed is ontwikkeld en dat is wel essentieel, voor
 • veel kinderen van het plantsoen is dit hun enige optie voor buitenspelen;
 • Zij tegen hittestress moeten worden beschermd;
 • Hier dus kansen liggen om voor het Gloriantplantsoen nog een aantal andere keuzen te maken.

Verzoekt het college:

Om met een vertegenwoordiging van bewoners van het Gloriantplantsoen het ontwerp voor het plein te verbeteren, uitgaande van in ieder geval de volgende kaders:

 • De drie platanen behouden;
 • In principe geen afname van m2 openbaar groen, maar indien onvermijdelijk compensatie elders dan in het huidige plan;
 • Rekening te houden met verharding voor hulpdiensten, vervoer, mensen met een beperking en parkeren;
 • De functie veilig en prettig spelen met bewoners optimaal uit te werken, eventueel met aangepaste mogelijkheden onder de bomen zonder dat dit de bomen beschadigt;
 • Bij voorkeur een systeem te gebruiken waardoor bewoners goed kunnen visualiseren hoe het Plantsoen gaat worden;
 • De kosten voor de aanleg met 15% te verhogen en hiervoor maximum tot 120.000 euro uit de algemene reserve vrij te maken. Deze verhoging bestaat onder meer uit de al in januari 2021 gecommuniceerde extra kosten voor Alternatief A, voor mogelijke vertragingskosten, uit extra en niet eerder opgenomen kosten voor maatregelen voor de veiligheid van de spelende kinderen en voor speeltoestellen die wel onder de bomen kunnen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans

GBG – Jan de Koning

Onafhankelijk Gouda – Astrid van Eersel

Gouda’s 50 plus Partij – Ed de Lange

Gouda Positief – Sjane Marie Koppers


Status

Aangenomen

Voor

Tegen