Motie: Beter klimaat via je vork


14 april 2021

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 14 april 2021

Overwegende dat

 • De Goudse Raad op 11 december 2019 een ambitieuze uitvoeringsagenda ‘Klimaatadaptatie’ heeft aangenomen;
 • Ook Gouda het uitgangspunt hanteert dat een dieet op basis van (overwegend) plantaardige eiwitten een significante bijdrage levert aan het mitigeren van de klimaatproblematiek;
 • Gouda echter geen ‘dieetverboden’ aan inwoners wil opleggen. Terwijl tegelijkertijd het Plan Bureau voor de Leefomgeving wel concludeert dat mensen via bijvoorbeeld de overheid een steun in de rug nodig hebben om hun dieet te veranderen;
 • Er inmiddels het principe van ‘Carnivoor? Geef het door!’ van gedragseconoom Henriëtte Prast van de universiteit Tilburg bestaat wat blijkt te werken: mensen houden hun volledige keuzevrijheid, maar blijken vaker te kiezen voor voeding die gezonder en minder klimaatbelastend is;
 • Dit principe ervan uit gaat dat wanneer mensen hun dieetwensen doorgegeven, ze daarbij ook kunnen doorgeven of ze vlees of vis willen. Tevens wordt naar de voorkeur gevraagd voor wel of geen zuivel (wat veelal al gebeurt in het kader van allergieën).
  Wie niets doorgeeft krijgt standaard een vegetarische maaltijd en/of vegetarische hapjes aangeboden;
 • Er zo ook nog eens efficiënter ingekocht kan worden;
 • Gouda dit principe kan invoeren bij de eigen catering;

Constaterende dat

 • Deze overwegingen niet (zozeer) politiek van aard zijn, maar worden onderschreven door nationale en internationale overheidsorganen, onderzoeksbureaus, het bedrijfsleven, de wetenschap, het Voedingscentrum etc.. Zie de bijlage bij deze motie voor enkele voorbeelden.
 • Het heel gebruikelijk is om dieetwensen te inventariseren;

Verzoekt het college om

bij alle bijeenkomsten die de gemeente Gouda organiseert waarbij maaltijden en/of hapjes worden aangeboden het concept: ‘Carnivoor, Geef het door’ in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Rolf van der Mije – GL
Lenny Roelofs - SP

Bijlage


Bedrijfsleven

Plan Bureau voor de Leefomgeving

 • https://www.pbl.nl/nieuws/2020/ingesleten-voedselroutines-hinderen-duurzamer-en-gezonder-eten
  Een duurzamer en gezonder eetpatroon kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de impact van voedselconsumptie op de leefomgeving. De PBL-studie onderscheidt drie aangrijpingspunten om eetpatronen te veranderen: duurzamer en meer plantaardig eten, minder voedsel verspillen en producten kopen die duurzamer zijn geproduceerd. Het Rijk heeft doelen gesteld om een meer plantaardig eetpatroon te stimuleren en voedselverspilling te verminderen. In de praktijk blijkt dit moeilijk realiseerbaar omdat er sprake is van ingesleten gedragsroutines en eetpatronen die niet makkelijk te veranderen zijn (…) Alleen in samenwerking met ketenpartijen zoals supermarkten, horeca en voedingsmiddelenproducenten, influencers en overheden is de consument in staat om zijn eetpatroon stap voor stap te veranderen (…)

Voedingscentrum

 • https://www.voedingscentrum.nl/nl/duurzaam-eten.aspx
  Duurzaam eten levert winst op voor het milieu én je gezondheid. Maar hoe doe je dat? Door vooral groente, fruit, granen en peulvruchten te eten - en wat minder vlees, alcohol en snacks te nemen - ben je al goed op weg. Minder voedsel verspillen helpt ook veel om je milieu-impact te verlagen.

Pers

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • https://www.youtube.com/watch?v=OWKUGeVk7nQ
  (…) Neem onze Hollandse bruine boon. Daar is vijftien keer minder land voor nodig en voor de teelt worden dertien keer minder broeikasgassen uitgestoten dan voor vlees (…)
 • https://www.rivm.nl/voedsel-en-voeding/duurzaam-voedsel
  De productie van voedsel vormt een belasting voor het milieu, bijvoorbeeld door gebruik van land, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting. Onder duurzaam voedsel verstaan we voedsel dat voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst, en tegelijkertijd de ecologische systemen beschermt.
  Het RIVM onderzoekt wat nodig is om in Nederland een milieuvriendelijk én gezond eetpatroon te bereiken. Daarvoor verzamelen en koppelen we gegevens over de voedselconsumptie en milieubelasting. Zo werkt het RIVM bijvoorbeeld aan een database die kan aangeven in welke mate het milieu wordt belast door een kilogram van een voedingsmiddel te produceren.


Status

Verworpen

Voor

Tegen