Motie: verkeers­maat­re­gelen Goudse Hout­singel


6 oktober 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 02 oktober 2019

Constaterende dat:

  • op 4 september j.l. de natuurspeeltuin is geopend in de Goudse Hout;
  • er recent door Sweco een rapportage is opgemaakt over de verkeerssituatie op de Goudse Houtsingel;
  • er uit deze rapportage bijzonder zorgelijke conclusies naar voren zijn gekomen, waaronder onder andere het feit dat 85% van de automobilisten te hard rijdt, ondanks de geplaatste display’s;
  • door de kinderen van basisschool Vindingrijk in maart 2019 een brief is verzonden aan de Burgemeester met de vraag of er zo snel mogelijk een flitspaal geplaatst kon worden op de Goudse Houtsingel, welke niet is beantwoord;
  • er tot op heden geen verkeersaanpassingen zijn gerealiseerd die de verkeersveiligheid hebben verbeterd.

Overwegende dat:

  • er gezien de toename van het aantal, vaak zeer jonge, verkeersdeelnemers op/rond de Goudse Houtsingel een nog groter risico ontstaat op verkeersongevallen;
  • er door Sweco een aantal (tijdelijke, herbruikbare) maatregelen is geadviseerd;
  • de Goudse Houtsingel, zoals u aangeeft in de beantwoording in de, door de VVD gestelde art. 38 vragen, in zijn geheel niet terugkomt in dit verkeerscirculatieplan;
  • de uitvoering van het verkeerscirculatieplan, zoals gezegd, op zijn vroegst in 2020 aanvangt;
  • er daarnaast inmiddels uitstel-geluiden zijn/in buiten de raad voor de besluitvorming omtrent het Verkeerscirculatieplan, waardoor dit wellicht nog meer vertraagd wordt.

Is van mening dat:

Er op bovenstaande locatie sprake is van een zeer zorgelijke ontwikkeling; het recent realiseren van een natuurspeeltuin vlakbij een drukke weg, waar veel (jonge) verkeersdeelnemers oversteken en er een aanzienlijke toename is van hard-rijders, gemeten vanaf begin 2019.

Verzoekt het college:

Dat er, voor het verstrijken van het 4e kwartaal 2019, op de Goudse Houtsingel maatregelen worden genomen, die in de lijn zijn met de door Sweco gedane aanbevelingen, om de verkeersveiligheid voor iedereen te vergroten en de kans op ongevallen te minimaliseren.

Ondertekening en naam:

Corina Kermans, fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Frederiek Stroop van Renen, raadslid VVD
Lenny Roelofs, fractievoorzitter SP Gouda
Astrid van Eersel, fractievoorzitter Gouda’s 50+ partij
Jan de Koning, fractievoorzitter Gemeentebelangen Gouda


Status

Verworpen

Voor

Tegen