Motie: Kappen met biomassa verbranden


6 november 2019

De Raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 6 november 2019

Constaterende dat:

 • Biomassa verbranden betekent grondstoffen verbranden die daarmee niet meer beschikbaar zijn voor de circulaire economie.
 • Bij verbranding van biomassa meer broeikasgassen vrij komen dan bij steenkool, aldus de Europese wetenschapskoepel EASAC. Dit wordt ook bevestigd door vooraanstaande wetenschappers als Louise Vet en de Stikstofcommissie Remkes.
 • In Nederland niet genoeg snoeihout voorhanden is om in de snelgroeiende vraag naar biomassa te voorzien, waardoor op grote schaal houtkorrels voor biomassacentrales uit bv. Noord-Amerika worden geïmporteerd, met schepen die stikstof, fijnstof en broeikasgassen uitstoten.
 • Het land waar de biomassa is geoogst de CO2-uitstoot moet rapporteren en het land waar de CO2 écht wordt uitgestoten, de emissie op nul mag zetten.
 • Blijkt dat bossen niet snel genoeg kunnen aangroeien om een daadwerkelijk ‘gesloten systeem’ te vormen en dit beleid dus decennia lang juist voor toename van emissies gaat zorgen.
 • We geen bos moeten kappen, maar juist biodiverse bossen moeten herstellen en uitbreiden.
 • Biomassa verbranden afkomstig uit regionale reststoffen qua bron minder belastend kan zijn, maar qua transport, uitstoot en afval (bodem- en vliegas) even belastend is, zeker als hout moet worden ‘bijgestookt’.
 • Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) alleen het aanwijzen van biomassa- productielocaties meetelt.
 • Terwijl het verbranden in onze regio inwoners opzadelt met toenemende hoeveelheden CO2, stikstof en fijnstof, met alle welzijns- en gezondheidsproblemen van dien.
 • De overheid tegelijkertijd 11,4 miljard euro reserveert aan subsidie voor het bevorderen van biomassa-installaties die dus NIET meetellen in de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord en van onze RES en dit geld dus NIET naar technieken gaat die wel bijdragen aan het behalen van de noodzakelijke doelen.
 • Het de gemeenten zijn die regie nemen en keuzen maken bij warmtetransitie, aldus het Convenant RES uit 2017.

Draagt het College het volgende op:

Om bij inhoudelijke opgave ‘Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energie- en klimaatneutraal’ met inbreng van de genoemde argumenten voortaan het standpunt van Gouda in te brengen dat biomassaverbranding in onze regio moet worden voorkomen omdat het niet effectief is en niet gewenst, gezien de welzijnsimpact op onze inwoners.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening:

Partij voor de Dieren
SP
Gouda’s 50+ Partij


Status

Verworpen

Voor

Tegen