Motie: Raad­s­en­quete Turf­marktkerk


6 november 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 6 november 2019;

Constaterende dat:

  • De gemeenteraad van Gouda het afgelopen jaar op verschillende manieren onjuist en onvolledig is geïnformeerd ver de gang van zaken rond het dossier Turfmarktkerk
  • Sprake is van een gebrekkige, onjuiste en onvolledige informatieverstrekking an de kant van het college richting gemeenteraad;
  • na de informatieavonden en het debat in de raad nog steeds sprake is van grote onduidelijkheid over de wijze waarop het College van B&W heeft gehandeld met betrekking tot het opleggen van bestuursdwang aan de eigenaar van de Turfmarktkerk;
  • onvoldoende duidelijkheid bestaat over de reden waarom het College heeft gehandeld zoals het heeft gehandeld.

Overwegende dat:

Het College van B&W er niet in is geslaagd om op een transparante en voldragen wijze opening van zaken te geven aan de gemeenteraad over de genomen Collegebesluiten onder meer in het kader van een te nemen cq. genomen voorbereidingsbesluit;

Het College van B&W derhalve niet in staat is geweest om de gemeenteraad volledig te informeren en daarmee de gemeenteraad niet de ruimte heeft gegeven om hun wettelijke taken van toezicht en controle uit te kunnen voeren, gebaseerd op objectieve en onafhankelijk vastgestelde gronden;

Te nemen besluit:

een commissie van uit de gemeenteraad te benoemen om het houden van een raadsenquete voor te bereiden teneinde door middel van het raadsinstrument volledige duidelijkheid en openheid van zaken te krijgen met betrekking tot de rol en besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders in het kader van het dossier Turfmarktkerk.

En gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam:

Jan de Koning - GBG
Frederiek Stroop van Renen - VVD
Lenny Roelofs - SP
Corina Kerkmans - PvdD
Harold Hooglander - SGP
Astrid van Eersel - Gouda’s 50+ partijStatus

Verworpen

Voor

Tegen