Motie: opnemen in beleids­kader Sociaal Domein van Visie Samen Leven 2019


2 oktober 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 2 oktober 2019,

Overwegende dat:

  • De Visienota Integratie van 16 januari 2018 niet is vastgesteld door de gemeenteraad;
  • Er in maart 2019 in antwoord op een technische vraag van de SP geantwoord is dat deze Visie Lokale Inclusie voor de zomer 2019 aan de raad zou worden gezonden;
  • Deze visie niet aan de raad is gezonden;
  • Het college in plaats van een visie op Inclusie een Uitvoeringsagenda Samen Leven 2019 aan de raad heeft gezonden in een memo d.d. 16 juli 2019;

Constaterende dat:

  • Het college haar eerdere toezegging over het opstellen van een Visie op Samen Leven/Inclusie niet is nagekomen;
  • De raad hierover niet geïnformeerd heeft;
  • Hetgeen betekent dat de raad nu niet kan besluiten over een Visie op Inclusie/Integratie;
  • In de raadsvergadering van 25 september jl. de mogelijkheid werd geboden om die (beperkte) visie alsnog op te nemen in het nog op te stellen Beleidskader Sociaal Domein.

Verzoekt het college:

  • In de nieuwe Beleidsnota Sociaal Domein als een van de uitgangspunten/kaders een Visie op Samen Leven op te nemen, zodat aan de belofte aan de raad alsnog gestalte wordt gegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lenny Roelofs – SP Gouda
Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer