Motie vergroening school­pleinen


3 april 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 april 2019

constaterende dat:

  • In het algemeen een vergroening van de schoolomgeving positieve effecten heeft op de beleving van de gebruikers en omwonenden en op de bevordering van de biodiversiteit;
  • De buitenruim tes van de scholen in Gouda echter voor het overgrote deel bedekt zijn met tegels;
  • Tegels tevens de regenwaterafvoer belemmeren en warmte vasthouden, een situatie die in het licht van de benodigde klimaatadaptatie in onze stad op den duur niet meer houdbaar zal zijn;
  • Het derhalve wenselijk is de tegels op de schoolpleinen te verwijderen en deze pleinen te vergroenen;
  • Voor private initiatiefnemers de gemeente al inform atie en advies verzorgt in het kader van de toename van hoogwaardig en biodivers openbaar groen met 15%;
  • Voor particulieren de gemeente de operatie Steenbreek heeft omarmd.

overwegende dat:

  • Voor scholen, schoolbesturen, docenten en leerlingen er kansen liggen voor proactieve vergroening van schoolpleinen nu het IHP in gang wordt gezet;
  • Het opportuun is daarbij breder dan het IHP te kijken naar de mogelijkheden voor vergroening van schoolpleinen voor alle bestaande scholen.

verzoekt het college:

  • Roept het college op een partnerschap met schoolbesturen en het Hoogheemraadschap te verkennen om vergroening van schoolpleinen (ook buiten het IHP) te bewerkstelligen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans

Groen Links - Rolf van der Mije

SP - Lenny Roelofs

D66 - Frank de Pont


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen