Motie: 100 jaar kiesrecht


4 februari 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 30 januari 2019,

Constaterende dat:

 • het actieve kiesrecht in 1917 aan mannen werd toegekend en twee jaar later -in 1919- aan vrouwen en met de totstandkoming van het kiesrecht voor vrouwen, de democratie pas echt een volwaardige betekenis kreeg;
 • in 2019 het 100-jarige bestaan van het actief kiesrecht voor zowel vrouwen als mannen gevierd wordt met door het hele land activiteiten gericht op zowel de historische gebeurtenissen die hebben geleid tot de totstandkoming van het algemeen kiesrecht als het belang van kiesrecht in ons huidige en toekomstige dagelijks leven, en er bij deze activiteiten nadrukkelijk wordt ingezoomd op het thema 'viering 100 jaar kiesrecht';
 • in 2019 verkiezingen plaatsvinden voor Provinciale Staten, waterschappen, het Europees parlement en de Eerste Kamer;
 • het belangrijk is dat meer vrouwen politiek actief worden. Zij zorgen namelijk voor een andere inbreng en vormen 50 % van de bevolking;
 • het goed is om terug te kijken, om hetgeen waarvoor is gestreden te belichten, zodat de nieuwe generaties de waarde van dit verworven recht beter leren kennen;
 • er reeds initiatieven in de stad worden genomen tot viering 100 jaar algemeen kiesrecht en in het bijzonder vrouwenkiesrecht.

Overwegende dat:

 • het Huis van de Stad voor inwoners van de Stad symbool wil staan voor de Goudse democratie en het stemrecht;
 • aandacht besteden aan het kiesrecht actueel en urgent blijft aangezien bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 43% van de kiesgerechtigde Gouwenaren niet heeft gestemd;
 • inclusiviteit in de gemeenteraad continu aandacht behoeft;
 • het actieve vrouwenkiesrecht het brandpunt van de viering zou moeten zijn;
 • een dergelijke viering een uitgelezen kans is om de betrokkenheid van meisjes en vrouwen bij de politiek te vergroten om een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politiek te realiseren;
 • de interesse en betrokkenheid bij lokale politiek een belangrijke voorwaarde is voor actieve burgerparticipatie;
 • de gemeente een agenda heeft voor burgerschap en diversiteit.

Verzoekt het college:

 • de viering van 100 jaar kiesrecht actief onder de aandacht te brengen;
 • hierbij de historisch verworven gelijke rechten van mannen en vrouwen in het politiek bestuur als uitgangspunt te kiezen;
 • hierbij te accentueren dat er aandacht is voor met name meisjes en vrouwen om te stimuleren politiek actief te worden;
 • zich in te spannen in 2019 een herinneringsteken aan of in het Huis van de Stad te plaatsen ter nagedachtenis en viering van 100 jaar algemeen kiesrecht;
 • aan te sluiten bij de energie van de stad bij reeds lopende en voorgenomen initiatieven in de stad;
 • de mogelijkheden tot het initiëren van Goudse initiatieven ter viering van het actieve vrouwenkiesrecht op of rond 8 maart 2019 en gedurende het jaar te stimuleren en/of faciliteren, zoals bijv:
  • Een tentoonstelling in het Huis van de Stad
  • Bij onderwijsinstellingen en cultuurinstellingen 100 jaar kiesrecht actief onder de aandacht te
   brengen voor de Goudse inwoners.
 • deze gelegenheid te koppelen aan het tot stand brengen van een onderscheiding aan een vrouw uit Gouda die zich maatschappelijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie en de verbetering van de positie van vrouwen in Gouda (eenmalig en uit te reiken in 2019);
 • deze initiatieven te verbinden aan de agenda voor burgerschap en diversiteit.

En gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening en naam:

D66 Gouda - Mieke Kars
Groen Links - Annemiek Mul
SP - Lenny Roelofs
PvdD - Corina Kerkmans

PvdA - Sophie Heesen -
CDA - Eppy Boschma
CU - Anna van PoperingStatus

Aangenomen

Voor

Tegen