Motie Verbin­dings­zones fora en fauna


8 november 2017

Motie: Verbindingszones fora en fauna in regionale samenwerking inbrengen
Initiatief van de Partij voor de Dieren, Gouda


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 november 2017

Constaterende dat:

  • Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat in dertig jaar bijna driekwart van de vliegende insecten uit Duitse natuurgebieden is verdwenen en dat deze situatie ook doorvertaald kan worden naar Nederland.
    http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2017/driekwart-totale-insectenpopulatie-verdwenen/
  • De oorzaken nog nader onderzocht worden, maar dat het verbinden van bloemrijke randen belangrijk is om verdere achteruitgang tegen te kunnen gaan.
  • Gouda al decennia ervaring heeft met het beheren, verschralen en verbinden van ecologische groenstroken en - bermen, maar dat deze bij de gemeentegrens ophouden en dat dus veel ambitieuzer kan.
  • In de gemeenschappelijke regelingen ‘Groenalliantie’ en regionale samenwerking Midden Holland er mogelijkheden zijn om in regionaal verband meer ‘insectenstroken’ aan te leggen en te verbinden.
  • Dit kan aansluiten bij de respectievelijke doelstellingen ‘realiseren van routestructuren voor wandelen, fietsen en varen’ (strategische agenda natuur, water en recreatie / Regio Midden Holland) en ‘Natuur en biodiversiteit beschermen’ (Groenalliantie).

Vraagt het college:

  • Via de betreffende portefeuillehouders een voorstel in te dienen om in regionaal verband een project te gaan ontwikkelen voor het aanwijzen, beheren en verbinden van bloemrijke groenstroken om de biodiversiteit van insecten in de regio te ondersteunen en te bevorderen.
  • Indien nodig, de Goudse Stadsecoloog advies te laten geven bij het ontwikkelen en uitvoeren van het project.

en gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening en naam:
Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans
Gouda’s 50+ Partij - Astrid van Eersel
SP - Lenny Roelofs
CU - Christiaan Quik


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen