Motie: Inten­si­vering moge­lijk­heden duur­zaam­heids­ma­kelaar  


5 juli 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 5 juli 2017

Constaterende dat:

 • De functie van duurzaamheidsmakelaar die op basis van de Vergroeningsagenda is ingesteld, in een belangrijke behoefte blijkt te voorzien;
 • Gouda zich op basis van de Vergroeningsagenda onder meer heeft verbonden aan ‘het uitdagen van de stad’ en een reductie van CO2 uitstoot van 25% in 2020. Dat laatste is al over drie jaar.
 • De duurzaamheidsmakelaar op maar liefst acht terreinen actief moet zijn: wateropvang, energietransitie, duurzaam bouwen, bewonersinitiatieven vinden&verbinden, beleidsruimte creëren, duurzaamheidsonderwijs, voeding en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Dat mede door ‘het gebrek aan ambtelijke capaciteit voor dit onderwerp’, het al helemaal niet te verwachten is dat in een part time functie deze ambitie op alle terreinen serieus te verwezenlijken is voor een duurzaamheidsmakelaar;
 • Er ook bij duurzaamheid in onze stad voorlopers, volgers en achterblijvers zijn. Het is duidelijk dat de ‘voorlopers’ in Gouda wel gevonden zijn, maar de volgers nog bij lange niet. Denk hierbij aan de ontwikkelingen bij het duurzaamheidsloket;
 • In het begin van deze coalitieperiode bijvoorbeeld is geconstateerd dat de duurzaamheidsleningen nog niet voldoende werden gevonden, mede door gebrek aan effectieve communicatie door de gemeente;
 • Er dus intensievere communicatie moet gaan komen om ‘volgers’ op het gebied van duurzaamheid op al de genoemde terreinen te vinden en te informeren;
 • Duurzaamheid geen kostenpost is, maar een uitgelezen kans voor inwoners om te besparen op de korte termijn en in de toekomst op het gebied van lasten voor en door vervuiling, riolering, voeding, vervoer, schoon water, gezondheid, dierenwelzijn enzovoorts.
 • De kosten voor de gevraagde uitbreiding kunnen worden gevonden in de duurzaamheidsgelden, dan wel de 10 euro per inwoner voor een ‘cheese-experience’ of uit de algemene reserve.

Vraagt het College:

 • De functie van duurzaamheidsmakelaar in ieder geval tot en met 2020 uit te breiden naar een full time functie en deze dan (opnieuw) te evalueren in combinatie met de doelstelling(en) in de Vergroeningsagenda;
 • Te onderzoeken welke ondersteunende communicatie er nog nodig is om de Goudse ‘volgers’ op het gebied van duurzaamheid te vinden en te bereiken (dus niet alleen de voorlopers);
 • Deze communicatie ook actief in te zetten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans


Status

Ingediend

Voor

Tegen