Motie: Regie vrij­val­lende maat­schap­pe­lijke grond


13 december 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 13 december 2017

Constaterende dat;

  • het nieuwe groenbeleid inzet op uitbreiding van openbaar groen (§ 5.4 Groen, Groener, Gouda);
  • hiertoe een eerste inventarisatie is gedaan van mogelijke locaties waar openbaar groen kan worden toegevoegd;
  • hierbij (conform ook de formulering van het raadsbesluit onder 1 sub 1) primair naar gronden wordt gekeken die in gemeente-eigendom zijn;

Overwegende dat;

  • de hoeveelheid grond in eigendom van de gemeente schaars is;
  • het in de praktijk niet altijd mogelijk zal zijn om voldoende extra groen te realiseren als alleen wordt gekeken naar gronden die in eigendom zijn van de gemeente;
  • de urgentie van de opgaven waar we als stad voor staan (m.n. vergroening, klimaatadaptatie) vraagt om ook naar andere gronden te kijken dat gronden in gemeentelijk eigendom;
  • er komende jaren vermoedelijk herbestemmingsopgaven gaan ontstaan rond maatschappelijk gronden, in ieder geval door leegvallende schoolgebouwen, concentratie van retail en kantoren en afgeschreven corporatiewoningen;
  • op basis van de gehanteerde criteria rond uitbreiding van groen het daarnaast noodzakelijk zou kunnen zijn om te kijken naar overige particuliere gronden;

Roept het college op om:

  • Bij de uitwerking van de lijst met locaties waar openbaar groen kan worden toegevoegd een verrijkingsslag te maken door ook te kijken naar gronden die in eigendom en/of bezit zijn van maatschappelijke organisaties, of beschikbare particuliere gronden, op basis van de criteria (straal 500m; spreiding over wijken);
  • Vanuit de ruimtelijke regierol van de gemeente proactief in te zetten op het benutten van ruimtelijke kansen die in de (nabije) toekomst gaan ontstaan door herbestemming

Partij voor de Dieren
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

28

Tegen

4