Motie: Groen­spreiding


13 december 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 13 december 2017

constaterende dat;

 • het nieuwe groenbeleid inzet op uitbreiding van openbaar groen;
 • daarbij in lijn met de motie Groenherstel een wijkgerichte aanpak wordt voorgesteld;
 • daarin de aanwezigheid van ‘groengebieden van formaat’ binnen een straal van 500m als criterium wordt gehanteerd;

overwegende dat;

 • het voorgestelde criterium op zich navolgbaar is, maar het effect kan hebben dat er onvoldoende aandacht is voor groen in de wijk;
 • dat wijken met een grote steendichtheid maar groen aan de randen, zoals Goverwelle, hierdoor buiten de reikwijdte van de uitbreidingsopgave komen te vallen;
 • naast groenbeleving ook klimaatadaptatie noopt tot het nemen van vergroeningsmaatregelen in de wijken;

in acht nemend,

 • dat eerdergenoemde, breed gedragen (30 vs. 3), motie Goverwelle als één van de prioritaire gebieden heeft benoemd;
 • dat bewoners van Goverwelle hun wijk, blijkens onder andere de Stadspeiling 2015, als onvoldoende groen ervaren (zie Evaluatie Groenstructuurplan. p. 6);

verzoekt het college:

 1. Bij de uitvoering van het groenbeleid niet alleen te kijken naar het afstandscriterium (straal 500m), maar ook naar spreiding van groen in de wijken;
 2. In te zetten op uitbreiding van groen in Goverwelle;
 3. Met bewoners en het wijkteam in gesprek te gaan over concrete locaties waar dit kan worden gerealiseerd

Partij voor de Dieren
D66


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen