Motie: Groen groeien in Gouda


13 december 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 13 december 2017, kennisnemende van het raadsvoorstel van het college en gehoord hebbende de beraadslaging,

overwegende dat

 • verdere teruggang van de oppervlakte openbaar groen in Gouda ongewenst is en er zo mogelijk gekomen moet worden tot meer oppervlakte;
 • dat de beperkte oppervlakte van Gouda uitnodigt tot vernieuwende initiatieven om tot meer oppervlakte groen te komen;
 • goed onderhoud van het (openbaar) groen nodig is voor een optimale groenbeleving;
 • een slimme balans tussen groen en groei bijdraagt aan een economische en ecologisch robuuste, weerbare stad;
 • bouwen met natuur, zoals bijvoorbeeld de aanleg van meer groene daken en het realiseren van verticaal groen aan de gevels, duurzame mogelijkheden biedt voor een klimaatadaptief Gouda;

is van mening dat

 • bij de uitwerking van het plan ‘groen, groener Gouda’ ook de kwaliteit van onderhoud van nieuw en bestaand groen aandacht verdient;
 • bij de ontwikkeling van Gouda meer ingezet moet worden op bouwen met natuur (building with nature), bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken en verticaal groen te stimuleren, waardoor kansen voor economie, natuur en maatschappij optimaal worden benut;
 • het goed is om op bestaande daken en aan gevels van gebouwen, daar waar constructief technisch mogelijk, groen te realiseren.

verzoekt het college

 • bij de uitwerking van het plan 'groen, groener Gouda’ ook de kwaliteit van onderhoud te betrekken van nieuw en bestaand (openbaar) groen;
 • bij planontwikkelingen de mogelijkheden te betrekken om te bouwen met natuur;
 • daar waar mogelijk oplossingen, zoals de aanleg van groene daken en verticaal groen aan gevels van gebouwen te stimuleren.

GBG
D66
PvdA
CDA
Gouda Positief
VVD
Partij voor de Dieren
G50+


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen